Rajatiedon Yhteistyö ry:n säännöt

Nimi ja kotipaikka

1 § Yhdistyksen nimi on Rajatiedon Yhteistyö ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa. Yhdistys on puoluepoliittisesti, uskonnollisesti ja ideologisesti sitoutumaton.

Tarkoitus ja toiminta

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on kartoittaa rajatietoa, pitää yhteyttä sen piirissä toimivien kotimaisten ja ulkomaisten yhteisöjen, tutkijoiden ja harrastajien välillä sekä aktivoida monipuolisesti alan tutkimus- ja kehitystoimintaa.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, tiedotus- ja luentotilaisuuksia ja esitelmiä sekä alan messuja, edistää alan yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden yhteistyötä sopiviksi katsomillaan tavoilla, harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa esimerkiksi alan ajankohtaisten tapahtumien ja tutkimusten seuraamiseksi ja niistä tiedottamiseksi sekä pyrkii muillakin tavoilla toteuttamaan yhdistyksen tarkoitusperiä.

Jäsenistö

4 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty. Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.

5 § Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen periaatteita vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana. Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä hallitukselle.

Kokoukset

6 § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Lisäksi hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten, hallitus on velvollinen toimittamaan kokouskutsun neljäntoista (14) päivän kuluessa. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalle jokaiselle jäsenelle joko kirjeellisesti tai jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

7 § Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus ja yksi ääni jokaisella 15 vuotta täyttäneellä henkilöjäsenellä ja yhteisöjäsenellä. Yhteisöjäsenen äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa käyttää yhteisöjäsenen valitsema edustaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi 14 ja 15 §:ssä mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
 4.  Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilinpäätöksen vastuuvelvollisille.
 5. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, jotka hallitus tai yhdistyksen jäsenet haluavat kevätkokoukselle esittää.

9 § Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 4. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus.
 5. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta.
 6. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
 7. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.
 8. Valitaan muut varsinaiset jäsenet hallituksen erovuoroisten muiden varsinaisten jäsenten tilalle sekä varajäsenet.
 9. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja näille ainakin yksi, tai kaksi varahenkilöä tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
 10. Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta 6 §:n määräämissä rajoissa ja mahdollisista kokouskutsulehdistä.
 11. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, jotka hallitus tai yhdistyksen jäsenet haluavat syyskokoukselle esittää.

Hallitus

10 § Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä viidestä kymmeneen (5 – 10) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua  varsinaista jäsentä, joista vuosittain puolet on erovuorossa. Muiden varsinaisten jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan.  Valittavien varsinaisten jäsenten määrästä yhdistyksen hallitus tekee ehdotuksen syyskokoukselle, joka päättää lopullisesti jäsenten määrän. Hallitukseen kuuluu varsinaisten jäsenten lisäksi viisi (5) varajäsentä, jotka valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahaston hoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan. Hallitus voi asettaa keskuudestaan juoksevien asioiden hoitamista varten 3-4 jäsenisen työvaliokunnan, joka toimii hallituksen alaisena ja valvonnassa. Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään kolme jäsentä sitä heiltä vaatii, ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään viiden jäsenen ollessa läsnä.

Nimenkirjoittajat

11 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä tai henkilö, jonka hallitus siihen oikeuttaa, yksin.

Talous

12 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään kolme (3) päivää ennen kevätkokousta.

13 § Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sekä testamentteja, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa esitelmä-, näyttely- ja alan myyntitoimintaa, asianmukaisella tavalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sekä testamentteja, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa esitelmä-, näyttely- ja alan myyntitoimintaa, asianmukaisella tavalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

14 § Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

15 § Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

16 § Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan jollekin/joillekin vastaavia tarkoitusperiä ajavalle/ajaville rekisteröidyille yhdistyksille.