Rajatiedon Yhteistyö ry

Aineiston kuvailuun tarkoitettujen asiasanojen hierarkia

Sivuillamme julkaistaan näytteilleasettajagalleriaa ja muita hakemistoja, jossa julkastavien tietojen löydettävyyttä ja näkyvyyttä pyritään maksimoimaan aiheeseen liittyvien kuvailutermien avulla. Aineistoja luokitellaan sivuillamme muillakin tavoin (kuten kielen, toimialan ja maksutapojen mukaan), mutta tärkeimmät kuvailevat hakutermit ovat vapavalintaisia asiasanoja, jotka kuvaavat kunkin hakemistosta löytyvän sivun sisältöä yksityiskohtaisemmin.

Hyödynnettävien asiasanojen tulee löytyä tältä sivulta, Rajatiedon asiasanaluettelosta tai Kansalliskirjaston ylläpitämästä Finto-palvelusta, jotta ne palvelisivat sivujen käyttäjiä. Rajatiedon asiasanaluetteloon on koottu aakkosjärjestyksessä alan virallista erikoissanastoa, aihetta sivuavaa liitännäissanastoa sekä toistaiseksi epävirallista sanastoa. Asiasanaluettelossa mukana ovat myös niiden ohjaustermit (eli hakutermit, joita ei tule käyttää asiasanoissa, mutta joita käyttämällä voi kuitenkin joissakin hakupalveluissa löytää sillä asiasanalla kuvaltuja aineistoja, jota kyseinen ohjaustermi koskee).

Tältä sivulta löydät asiasanat luokiteltuna näytteilleasettajagallerian mukaisiin hierarkioihin, josta ne ovat helposti löydettävissä teemoittain ja tyypeittäin. Kaikkiaan hierarkiassa on lähes 14.000 kohtaa, mutta osa asiasanoista toistuu useamman kerran sen eri kohdissa, joten itse asiasanoja ei ole aivan näin paljon.

Hierarkia on rakennettu siten, että se helpottaa sopivien hakusanojen löytymistä, myös muiden kuin näytteilleasettajagallerian käyttäjien kannalta (olitpa sitten tuottamassa tai etsimässä sisältöjä). Kaikkia tämän hierarkian asiasanoja ei löydy em. asiasanastosta vaan joukossa on myös runsaasti erilaisia hierarkian ylätermejä (asiasanan “yläpuolella” hierarkiassa olevia termejä, jotka niputtavat useita asiasanoja yhteen) sekä erityisesti näytteilleasettajagalleriaan suunnattuja yleistermejä. Hierarkia on siis huomattavasti Rajatiedon asiasanaluetteloa laajempi.

Huomaathan, että hierarkiassa termien väliset suhteet pyrkii perustumaan niiden välisiin semanttisiin suhteisiin yleiskielessä tai kunkin alan erikoistermistössä sillä tavalla, että halutut asiasanat olisivat näiden konnotaatioiden avulla helpommin löydettävissä ja hierarkiaa tutkimalla olisi mahdollista löytää samalla sellaisia hakutermejä, jotka ovat itselle tuntemattomia tai joita ei ole tullut ajatelleeksi tietyssä asiayhteydessä. Hierarkian tarkoitus ei ole siis kuvata käsitteiden välisiä todellisia suhteita tai ottaa niihin kantaa.

Avullamme löydät kattavasti rajatietoa koskevia asiasanoja sekä (raja)tiedon haettavuutta tukevia yleistermejä. Jos et löydä jotain tiettyä asiaa kuvaavaa asiasanaa tältä sivulta tai Rajatiedon asiasanaluettelosta, voit yrittää etsiä sitä Finton sivuilta. Myös Kansalliskirjaston ylläpitämässä Finto-palvelussa hyödynnetään vastaavan tyyppisiä hierarkioita, jotka helpottavat asiasanojen etsimistä niiden teeman mukaan. Voit myös etsiä sopivaa hakusanaa Yhdysvaltain kongressin kirjaston sivuilta ja vinkata mahdollisista osumista meille, jolloin voimme lisätä sen Rajatiedon asiasanaluetteloon uutena asiasanana.

Asiasanat on luokiteltu kuuteen eri osa-alueeseen: 1) Näytteilleasettajan tai muun toimijan identiteettiä kuvaaviin asiasanoihin, 2) toimintaa kuvaaviin asiasanoihin, 3) toiminnan kohteita kuvaaviin asiasanoihin, 4) tutkimuskohteita kuvaaviin asiasanoihin (asiasanahierarkiassa nämä ovat samassa kuin toiminnan kohteita kuvaavat asiasanat, mutta tällä sivulla käytännön syistä erikseen), 5) toiminnan teemoja kuvaileviin asiasanoihin sekä 6) toiminnan tai kohteen olemusta kuvaileviin asiasanoihin.

VINKKI SISÄLLÖN KUVAILIJOILLE: Kuvailessasi sisältöä näytteilleasettajagalleriaan tai muualle sivullemme, hyödynnä myös asiasanan yläpuolella hierarkiassa olevia kattotermejä asiasanoina jos ne mielestäsi sopivat kontekstiin. Monipuolisella asiasanojen käytöllä saat maksimoitua sisältöjesi näkyvyyden erilaisissa hakupalveluissa kuten Googlessa. Valitsemalla asiasanoja hierarkian eri tasoilta ja kaikilta osa-alueilta (ja alaosioista soveltuvin osin) saat käyttämiesi asiasanojen kokonaisuudesta mahdollisimman monipuolisen. Asiasanojen tulee liittyä kuvailtavaan sisältöön, muutoin niiden käyttöä voidaan rajoittaa.

Pudotusikkunoista pääset tutkimaan yhtä osa-aluetta ja sen alaosiota kerrallaan. Halutessasi voit avata hierarkian kokonaisuudessaan PDF-tiedostosta siirtymällä tähän linkkiin. Huomaathan kuitenkin, että PDF-tiedostossa hierarkioiden ISOLLA kirjoitetut otsikot eivät ole tarkoitettu käytettäväksi asiasanoina. Rajatiedon asiasanaluettelosta löytyvien linkien kautta saat lisätietoja asiasanoista, kuten niiden vieraskielisistä vastineista, aiheeseen liittyvistä asiasanoista ja osin myös niiden määritelmistä. Tarkempia tietoja eri käsitteiden merkityksistä löydät verkon sanakirjoista.

Identiteettiä kuvaavia asiasanoja

Ensimmäisenä tämä osa-alue sisältää virallisia toimintamuotoja koskevia asiasanoja. Siinä “luonnollinen henkilö” tarkoittaa yksityishenkilöä. Yhteisöt-kohdan “julkisyhteisöt” tarkoittaa valtiollisella lainsäädännöllä organisoituja toimijoita, “järjestöt” tarkoittaa rekisteröityjä yhdistyksiä (kaikki tällä asiasanalla merkityt toimijat ovat siis ry-muotoisia), “organisaatiot” ovat erilaisia rekisteröimättömiä instituutioita, ryhmiä tai tahoja – lopuksi puolueet, säätiöt ja uskonnolliset yhteisöt tarkoittavat luonnollisesti virallisesti rekisteröityjä sellaisia (uskonnolliset yhdyskunnat ovat asiasanalla “uskonnolliset yhteisöt”). Kohdassa yritysmuodot löytyvät puolestaan yritysmuotoista toimintaa kuvaavat asiasanat: toiminimet yksityisille elinkeinonharjoittajille sekä yhtiöt eli osuuskunnat, henkilöyhtiöt ja osakeyhtiöt. Lopuksi toimintamuodoissa on oma kohtansa myös erilaisille kansaliikkeille/joukkoliikkeille sekä niiden toimintamuodoille liittyville asiasanoille. Voit kuvatessasi käyttää myös näitä hierarkian ylätermejä asiasanana, jos koet tarpeelliseksi (esim. “yhteisöt” yleisterminä kaikenmuotoisille yhdistyksille, organsaatioille, säätiöille jne).

Seuraavana kohtana osa-alueesta löytyvät toimialat. Tässä voit merkitä asiasanalla, toimitko julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla ja käyttää toimialaasi kuvaavia hakutermejä, vaikka näytteilleasettajagalleriassa onkin erikseen omat yleisluokituksensa eri toimialoille.

Kolmanneksi voit lisätä toimipaikkaa kuvaavia asiasanoja. Tämä tarkoittaa paitsi paikkakuntaa tai paikkakuntia, jossa toiminta fyysisesti sijaitsee tai joka on toiminnan kotipaikka, myös paikan tyyppiä (esimerkiksi rakennuksen tai tilan tyyppi).

Seuraavaksi voit käyttää erilaisia toimijan nimeen liittyviä asiasanoja. Jos edustat yhteisöä tai henkilöä, tai toimintaasi osallistuu yhteisö tai henkilö, joka on harjoittanut julkaisutoimintaa, todennäköistä on että näiden nimille on löydettävissä oma virallinen asiasanansa.

Lopuksi voit vielä käyttää asiasanoja ilmoittaaksesi tehtäväsi tai muun roolisi yhteiskunnallisessa kontekstissa, esimerkiksi ammattinimikkeen, virkanimikkeen, arvonimen, tittelin, liiketoimintanimikkeen tai vapaaehtoistyön nimikkeen.

Tallenna

Toimintamuodot

YLÄTERMIAlatermi1Alatermi2Alatermi3Alatermi4Alatermi5Alatermi6Alatermi7Alatermi8Alatermi9
Luonnollinen henkilö        
Yhteisöt         
 Julkisyhteisöt       
  Ahvenanmaan maakunta     
  Hiippakunnat      
  Hyvinvointialueet      
   Sairaalat      
    Eläinsairaalat    
    Kaupungin psykiatriset sairaalat   
    Psykiatriset sairaalat    
    Uskonnolliset sairaalat   
  Kaupungit      
  Kunnalliset liikelaitokset     
  Kunnat       
  Kuntayhtymät      
  Ortodoksinen kirkko      
  Seurakunnat      
  Seurakuntayhtymät      
   Helsingin seurakuntayhtymä    
  Valtion liikelaitokset      
  Valtiot       
   Suurvallat      
 Järjestöt        
  Aatteelliset järjestöt      
  Ammattialajärjestöt      
  Ammattiyhdistykset      
  Avustusjärjestöt      
  Eläinsuojeluyhdistykset     
  Etujärjestöt      
  Hyväntekeväisyysjärjestöt     
  Ihmisoikeusjärjestöt      
  Kannatusyhdistykset      
  Kansainväliset järjestöt     
  Kansalaisjärjestöt      
  Kansansivistysjärjestöt     
  Kaupan järjestöt      
  Keskusjärjestöt      
  Kirjailijayhdistykset      
  Kulttuurijärjestöt      
  Lastensuojelujärjestöt     
  Luonnonsuojelujärjestöt     
  Naisjärjestöt      
  Nimikkoseurat      
  Opiskelijajärjestöt      
  Poliittiset järjestöt      
  Potilasyhdistykset      
  Puutarhayhdistykset      
  Rauhanjärjestöt      
  Ritarikunnat      
   Hengelliset ritarikunnat    
  Salaseurat      
  Sosiaali- ja terveysjärjestöt     
  Taideyhdistykset      
  Taiteilijaseurat      
  Tieteelliset seurat      
  Urheilu- ja liikuntajärjestöt     
   Lajiliitot      
  Uskonnolliset järjestöt     
  Ympäristöjärjestöt      
  Yrittäjäjärjestöt      
 Organisaatiot       
  Arkistot       
   Julkaisuarkistot     
   Kirkonarkistot     
   Kotiseutuarkistot     
   Kuva-arkistot     
   Lehtiarkistot     
   Musiikkiarkistot     
   Perinnearkistot     
   Tietoarkistot     
   Sähköiset arkistot     
   Yksityisarkistot     
   Ääniarkistot     
  Hallintoelimet      
  Kerhot       
  Keskusvirastot      
   Eläketurvakeskus     
   Kansaneläkelaitos     
   Kunnallinen työmarkkinalaitos    
   Suomen metsäkeskus    
   Suomen Pankki     
   Työterveyslaitos     
   Yliopistot      
  Kirjastot       
   Digitaaliset kirjastot     
   Elektroniset kirjastot     
   Erikoiskirjastot     
   Kurssikirjastot     
   Käsikirjastot     
   Lukusalit      
   Luostarikirjastot     
   Seurakuntakirjastot     
   Taidekirjastot     
   Tieteelliset kirjastot     
   Varastokirjastot     
   Yksityiskirjastot     
  Kirkkokunnat      
   Evankelis-luterilainen kirkko    
   Idän katoliset kirkot     
   Koptilainen kirkko     
   Orientaaliortodoksiset kirkot    
   Ortodoksinen kirkko     
   Protestanttiset kirkot    
    Anglikaaninen kirkko    
    Vapaakirkot    
   Roomalaiskatolinen kirkko    
   Vanhakatoliset kirkot    
  Luostarilaitos      
   Munkkijärjestöt     
  Museot       
   Erikoismuseot     
   Etnografiset museot     
   Kulttuurihistorialliset museot    
   Paikallismuseot     
   Virtuaalimuseot     
  Rahastot       
  Ryhmät       
   Ammattikunnat     
    Astronautit    
    Opetushenkilöstö    
    Papisto     
    Terveydenhuollon henkilökunta  
    Uskonnollisesti vakaumuksellinen henkilökunta 
   Eturyhmät     
   Jäsenistö      
   Keskusteluryhmät     
   Koulukunnat     
   Kuorot      
   Marginaaliryhmät     
   Oma-apuryhmät     
   Opetusryhmät     
   Opiskelijakunnat     
   Osakaskunnat     
   Pienryhmät     
   Ruokapiirit     
   Taiteilijaryhmät     
   Tanssiryhmät     
   Teatteriryhmät     
   Toimintaryhmät     
   Tutkimusryhmät     
   Veljeskunnat     
   Vertaisryhmät     
   Yhdyskunnat     
   Yhtyeet      
  Teatterit (organisaatiot)     
   Kansallisteatterit     
  Tiedekunnat      
  Toimielimet      
   Hoitokunnat     
   Komiteat      
   Neuvostot     
   Neuvottelukunnat     
   Toimikunnat     
   Työryhmät     
  Viestintäalan organisaatiot     
   Lehdistö      
   Radiokanavat     
   Televisiokanavat     
   Uusmedia      
  Yksityisklubit      
 Puolueet        
  Keskustapuolueet      
  Liberaalipuolueet      
  Oikeistopuolueet      
   Konservatiiviset puolueet    
  Uskonnolliset puolueet     
  Vasemmistopuolueet     
 Säätiöt        
 Uskonnolliset yhteisöt      
  Etniset uskonnot      
   Amerikan alkuperäiskansojen uskonnot   
  Kansalaisuskonto      
  Mysteeriuskonnot      
Yritysmuodot        
 Toiminimet       
 Yhtiöt        
  Henkilöyhtiöt      
  Osakeyhtiöt      
  Osuuskunnat      
Joukkoliikkeet        
 Kansainväliset liikkeet      
 Sosiaaliset liikkeet       
  Antikulttiliike      
   Kristillinen vastakulttiliike    
  Eläintenoikeusliikkeet     
  Human Potential-liike     
  Opiskelijaliikkeet      
  Uskonnolliset liikkeet     
   Baha’i-usko     
   Falun Gong-liike     
   Herätysliikkeet     
    Helluntailiike    
    Herännäisyys    
    Karismaattiset liikkeet   
    Rukoilevaisuus    
    Vasulaisuus    
   Hindutaustaiset liikkeet    
    Krishna-liike    
   Hurmoksellisuus     
   Jeesus-liike     
   Kōfuku no kagaku     
   Kristillinen tiede     
   Lestadiolaisuus     
    Korpelalaisuus    
   Moonilaisuus     
   New Age -liike     
    I Am -liike     
   New Thought -liike     
   Rastafari      
   Ruusuristiläisyys     
   Skientologia     
   Swedenborgilaisuus     
   Uusgnostilaisuus     
   Uuspakanuus     
    Wicca     
   Uussamanismi     
  Vaihtoehtoliikkeet      
 Yhteiskunnalliset liikkeet      
  Camphill-liike      
  Hippiliike       
  Occupy-liike      
  Rokotusvastainen liike     
  Rauhanliikkeet      
  Skeptikkoliike      
  Ympäristöliikkeet      
  Zeitgeist-liike      

Toimiala

YLÄTERMIAlatermi1Alatermi2Alatermi3Alatermi4Alatermi5Alatermi6Alatermi7Alatermi8Alatermi9
Julkinen sektori        
 Arkistoala        
 Humanistiset alat       
 Kasvatusala       
 Kirjastoala        
 Kunta-ala        
 Museoala        
 Terveysala        
Kolmas sektori        
 Yhteisötalous       
  Kulttuuriala      
  Luovat toimialat      
 Vapaa-ajantoiminnat       
  Harrastukset      
Yksityinen sektori        
 Elintarviketalous       
  Elintarvikeala      
   Elintarviketeollisuus     
  Leipomoala      
  Ravitsemisala      
 Elämysteollisuus       
  Luontoala       
  Matkailuala      
  Musiikkiala      
  Teatteriala      
 Graafinen teollisuus       
  Graafinen ala      
 Liitännäiselinkeinot       
  Keraaminen teollisuus     
  Käsityöala      
  Luontaistuoteala      
 Luontaiselinkeinot       
  Eteeristen öljyjen tuotanto     
  Erätalous       
  Kalatalous      
  Luonnontuoteala      
 Lääketeollisuus       
 Maaseutuelinkeinot       
  Luomuteollisuus      
  Luonnonvara-ala      
  Maatalous      
  Puutarha-ala      
   Puutarhatalous     
 Palveluelinkeinot       
  Audiovisuaalinen ala      
  Elokuva-ala      
  Hiusala       
  Hoitoala       
  Hoiva-ala       
  Hyvinvointiala      
  Kauppa-ala      
  Majoitusala      
  Palveluala      
 Taideteollisuus       
  Käsi- ja taideteollisuusala     
   Käsiteollisuus     
  Muotiala       
  Taideala       
  Tekstiiliala      
  Vaatetusala      
 Viestintäteollisuus       
  Informaatioala      
  Kirja-ala       
  Kustannusala      
  Mainosala      
  Media-ala       
  Viestintäala      

Paikka -> Sijainti

Akaa
Alajärvi
Alavieska
Alavus
Asikkala
Askola
Aura
Brändö
Eckerö
Enonkoski
Enontekiö
Espoo
Eura
Eurajoki
Evijärvi
Finström
Forssa
Föglö
Geta
Haapajärvi
Haapavesi
Hailuoto
Halsua
Hamina
Hammarland
Hankasalmi
Hanko
Harjavalta
Hartola
Hattula
Hausjärvi
Heinola
Heinävesi
Helsinki
Hirvensalmi
Hollola
Huittinen
Humppila
Hyrynsalmi
Hyvinkää
Hämeenkyrö
Hämeenlinna
Ii
Iisalmi
Iitti
Ikaalinen
Ilmajoki
Ilomantsi
Imatra
Inari
Inkoo
Isojoki
Isokyrö
Janakkala
Joensuu
Jokioinen
Jomala
Joroinen
Joutsa
Juuka
Juupajoki
Juva
Jyväskylä
Jämijärvi
Jämsä
Järvenpää
Kaarina
Kaavi
Kajaani
Kalajoki
Kangasala
Kangasniemi
Kankaanpää
Kannonkoski
Kannus
Karijoki
Karkkila
Karstula
Karvia
Kaskinen
Kauhajoki
Kauhava
Kauniainen
Kaustinen
Keitele
Kemi
Kemijärvi
Keminmaa
Kemiönsaari
Kempele
Kerava
Keuruu
Kihniö
Kinnula
Kirkkonummi
Kitee
Kittilä
Kiuruvesi
Kivijärvi
Kokemäki
Kokkola
Kolari
Konnevesi
Kontiolahti
Korsnäs
Koski Tl
Kotka
Kouvola
Kristiinankaupunki
Kruunupyy
Kuhmo
Kuhmoinen
Kumlinge
Kuopio
Kuortane
Kurikka
Kustavi
Kuusamo
Kyyjärvi
Kärkölä
Kärsämäki
Kökar
Lahti
Laihia
Laitila
Lapinjärvi
Lapinlahti
Lappajärvi
Lappeenranta
Lapua
Laukaa
Lemi
Lemland
Lempäälä
Leppävirta
Lestijärvi
Lieksa
Lieto
Liminka
Liperi
Lohja
Loimaa
Loppi
Loviisa
Luhanka
Lumijoki
Lumparland
Luoto
Luumäki
Maalahti
Maarianhamina – Mariehamn
Marttila
Masku
Merijärvi
Merikarvia
Miehikkälä
Mikkeli
Muhos
Multia
Muonio
Mustasaari
Muurame
Mynämäki
Myrskylä
Mäntsälä
Mänttä-Vilppula
Mäntyharju
Naantali
Nakkila
Nivala
Nokia
Nousiainen
Nurmes
Nurmijärvi
Närpiö
Orimattila
Oripää
Orivesi
Oulainen
Oulu
Outokumpu
Padasjoki
Paimio
Paltamo
Parainen
Parikkala
Parkano
Pedersöre
Pelkosenniemi
Pello
Perho
Pertunmaa
Petäjävesi
Pieksämäki
Pielavesi
Pietarsaari
Pihtipudas
Pirkkala
Polvijärvi
Pomarkku
Pori
Pornainen
Porvoo
Posio
Pudasjärvi
Pukkila
Punkalaidun
Puolanka
Puumala
Pyhtää
Pyhäjoki
Pyhäjärvi
Pyhäntä
Pyhäranta
Pälkäne
Pöytyä
Raahe
Raasepori
Raisio
Rantasalmi
Ranua
Rauma
Rautalampi
Rautavaara
Rautjärvi
Reisjärvi
Riihimäki
Ristijärvi
Rovaniemi
Ruokolahti
Ruovesi
Rusko
Rääkkylä
Saarijärvi
Salla
Salo
Saltvik
Sastamala
Sauvo
Savitaipale
Savonlinna
Savukoski
Seinäjoki
Sievi
Siikainen
Siikajoki
Siikalatva
Siilinjärvi
Simo
Sipoo
Siuntio
Sodankylä
Soini
Somero
Sonkajärvi
Sotkamo
Sottunga
Sulkava
Sund
Suomussalmi
Suonenjoki
Sysmä
Säkylä
Taipalsaari
Taivalkoski
Taivassalo
Tammela
Tampere
Tervo
Tervola
Teuva
Tohmajärvi
Toholampi
Toivakka
Tornio
Turku
Tuusniemi
Tuusula
Tyrnävä
Ulvila
Urjala
Utajärvi
Utsjoki
Uurainen
Uusikaarlepyy
Uusikaupunki
Vaala
Vaasa
Valkeakoski
Vantaa
Varkaus
Vehmaa
Vesanto
Vesilahti
Veteli
Vieremä
Vihti
Viitasaari
Vimpeli
Virolahti
Virrat
Vårdö
Vöyri
Ylitornio
Ylivieska
Ylöjärvi
Ypäjä
Ähtäri
Äänekoski

Paikka -> Ihmisen määrittämät paikat

 

YLÄTERMIAlatermi1Alatermi2Alatermi3Alatermi4Alatermi5Alatermi6Alatermi7Alatermi8Alatermi9
Akatemiat         
Arkistorakennukset        
Ekoyhteisöt        
Hoitopaikat        
 Hoitolaitokset       
  Kylpylät       
   Haikko      
  Luontaishoitolat      
  Parantolat      
 Hyvinvointikeskukset      
 Pauanne        
 Sairaalarakennukset       
  Röykän sairaala      
 Terveyslomakeskukset      
Hotellit         
 Imatran Valtionhotelli      
Kaivaukset        
Kartanot         
 Albergan kartano       
 Alikartano       
 Anjalan kartano       
 Brinkhall        
 Espoon kartano       
 Fagervikin kartano       
 Grönvikin kartano       
 Hahkialan kartano       
 Haiharan kartano       
 Hatanpään kartano       
 Herttoniemen kartano      
 Hirvihaaran kartano       
 Hvittorp        
 Håkansbölen kartano      
 Hämeenkylän kartano      
 Itätalo        
 Jokioisten kartano       
 Kahiluodon kartano       
 Kankaisten kartano       
 Katisten kartano       
 Kirjokiven kartano       
 Knuutilan kartano       
 Korholan kartano       
 Kuokkalan kartano       
 Kytäjän kartano       
 Laukon kartano       
 Lepaan kartano       
 Linnaisten kartano       
 Louhisaari       
 Moision kartano (Kouvola)      
 Mukkulan kartano       
 Mustion linna       
 Nojamaan kartano       
 Nuutajärven kartano       
 Puotilan kartano       
 Pyhäniemen kartano       
 Riilahden kartano       
 Sannäsin kartano       
 Satulinna (Hirvensalmi)      
 Sjundbyn kartano       
 Tuomarinkylän kartano      
 Urajärven kartano       
 Villilän kartano       
 Viurilan kartano       
 Voipaalan kartano       
 Vuojoen kartano       
 Yyterin kartano       
 Åvikin kartano       
Kierrätyskeskukset        
Kirjapainot        
kirjastorakennukset        
Kongressikeskukset        
Konserttitalot        
Kulttuurikeskukset        
 Goetheanum       
 Kulttuuritalot       
Leirikeskukset        
Liikuntapaikat        
 Liikuntakeskukset       
Linnat         
 Drottningholmin linna      
 Hämeen linna       
 Kastelholman linna       
 Olavinlinna       
 Raaseporin linna       
 Sjundbyn kartano       
 Turun linna       
 Valtioneuvoston linna      
 Vanajanlinna (linna)       
Luontokeskukset        
Maatilat         
 Luomutilat       
 Yrttitilat        
Museorakennukset        
 Ainola        
 Alikartano       
 Helsingin kaupunginmuseo. Ruiskumestarin talo    
 Pohjanmaan museo       
 Villa Gyllenberg       
Observatoriot        
Oppilaitokset        
 Aikuisopistot       
 Kansalaisopistot       
 Kansanopistot       
  Valamon opisto      
 Kirjeopistot       
 Koulut        
  Astanga joogakoulu      
  Kriittinen korkeakoulu     
  Kansainväliset koulut     
  Luontaisterapiakoulut     
  Steinerkoulut      
   Espoon steinerkoulu     
   Helsingin Rudolf Steiner -koulu    
   Helsingin seudun uusi steinerkoulu   
   Lahden Rudolf Steiner -koulu    
   Oulun steinerkoulu     
   Tampereen Rudolf Steiner -koulu   
   Tampereen Rudolf Steinerkoulun esiluokat  
   Vantaan seudun steinerkoulu    
 Koulutuskeskukset       
  Kiropraktiikkaopistot      
  Luontaisterapiakoulut     
  Suomen joogaopisto      
 Kurssikeskukset       
 Työväenopistot       
Palvelukeskukset        
Puutarhat         
Päiväkodit         
 Turun Steiner-päiväkoti      
Ravintolat         
 Etniset ravintolat       
 Kasvisravintolat       
 Luomuravintolat       
Retriittikeskukset        
Seurakuntakeskukset        
Spiritistiset keskukset       
Studiot         
Teatterirakennukset        
 Aleksanterin teatteri       
 Kemin kaupunginteatteri      
 Tampereen teatteri       
Tiedotuskeskukset        
Tilat         
 Harjoittelutilat       
 Julkiset tilat       
 Kokoustilat       
 Näyttelytilat       
 Saunat        
 Toimitilat        
 Uskonnolliset tilat       
Toimintakeskukset        
Tutkimuslaitokset        
 Tiedeinstituutit       
 Tiedekunnat       
 Tutkimusasemat       
Uskonnolliset rakennukset       
 Ashramit        
 Kappelit        
  Sikstuksen kappeli      
 Kirkkorakennukset       
  Kivikirkot       
  Pyhien apostolienvertaisten Vladimirin ja Maria Magdaleenan kirkko 
  Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkko    
  Pyhän Aleksanteri Nevalaisen ja Pyhän Nikolaoksen kirkko  
  Pyhän Henrikin katedraali     
  Pyhän Nikolaoksen katedraali     
  Pyhän Nikolaoksen kirkko (Joensuu)    
  Pyhän Nikolaoksen kirkko (Kotka)    
  Pyhän Paavalin kappeli (Inari)     
  Temppeliaukion kirkko     
  Tiekirkot       
  Uspenskin katedraali      
  Valtimon Pyhän Kolminaisuuden kirkko    
 Luostarit        
  Ekoluostarit      
  Jumaläidin karmeliittaluostari     
  Konevitsan luostari      
  Lintulan luostari (Heinävesi)     
  Valamon luostari (Heinävesi)     
  Valamon luostari (Valamo)     
 Moskeijat        
 Pyhäköt        
 Rukoushuoneet       
 Stupat        
 Synagogat       
 Temppelit       
  Buddhalaiset temppelit     
 Tsasounat        
 Zikkuratit        
Virkatalot         
 Pappilat        
Yhteisökeskukset        

Toimijat

 

YLÄTERMIAlatermi1Alatermi2Alatermi3Alatermi4Alatermi5Alatermi6Alatermi7Alatermi8Alatermi9
Brändit         
 Mallistot        
 Patentit        
 Tavaramerkit       
 Tuotesarjat       
Erisnimet         
 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Biofilia – Base for Biological Arts
 Agricola Loosi N:o 37       
 Aktiivinen synnytys (yhdistys)      
 Akupunktuurityöryhmä      
 Ananda Marga Joogayhteisö      
 Ananda Seva (yhdistys)      
 Antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys    
 Antroposofisen lääketieteen yhdistys     
 Arktinen modernin luontaisterapian yhdistys    
 Arktiset Aromit       
 Association for Research and Enlightenment    
 Astanga joogakoulu       
 Aurinko-Maa ry       
 Ayurveda-keskus       
 Azazelin tähti (yhdistys)      
 Biodynaaminen yhdistys      
 BioforceCenter association      
 Bodhidharma (yhdistys)      
 Brahma Kumaris       
 Buddhalainen Dharmakeskus      
 Buddhalainen yhteisö Triratna      
 Budokwai (yhdistys)       
 Bujinkan Shinden dojo Finland (yhdistys)     
 Danakosha Finland       
 Dharmakustannus       
 Divine Light Mission       
 Elpo (yhdistys)       
 Eläinsuojeluliitto Animalia      
 Elävä maa (yhdistys)       
 Elävä raakaravinto (yhdistys)      
 Elävän ravinnon yhdistys      
 Esko Jalkanen – luonnonvoimat yhdistys     
 Espoon steinerkoulu       
 Etelä-Pohjanmaan steinerkouluyhdistys     
 Etnia (yhdistys)       
 Four Winds Tuki (yhdistys)      
 Frantsilan yrttitila       
 Föreningen St. Henrik      
 Global Consciousness Project      
 Gnostilainen seura       
 Goetheanisen taiteen yhdistys      
 Happy Science Finland (yhdistys)     
 Healing Rooms Finland      
 Helsingin kaupunki. Vaihtoehtoisen terveydenhuollon ryhmä   
 Henkisen alan työntekijät      
 Helsingin Rudolf Steiner -koulu      
 Helsingin Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys    
 Helsingin seudun uusi steinerkoulu     
 Hidasta elämää Suomi      
 Hiljaisuuden ystävät       
 Holjutai (yhdistys)       
 Hyötykasviyhdistys       
 Ihmisyyden tunnustajat      
 International Buddhist Union      
 Itsenäinen ja riippumaton Suomen vanha Druid-veljeskunta   
 Jumalten ystävät       
 Jyväskylän seudun Steinerkoulun kannatusyhdistys    
 Kabbalah Centre       
 Kalevalaisen runokielen seura      
 Kalevalaseura       
 Kaltio loosi n:o 57 Oulu      
 Kansainvälinen yhteis-vapaamuurarijärjestö le Droit Humain Suomen liitto  
 Kansallis-mytologinen yhdistys      
 Karatas-Seura       
 Keuruun ekokylä       
 Konsan perinne- ja kulttuuriyhdistys     
 Kriittinen korkeakoulu      
 Kriittinen korkeakoulu. Kasvatuskulttuuriprojekti    
 Krishna-liike ISKCON       
 Kristosofinen kirjallisuusseura      
 Kultaisen aamunkoiton hermeettinen sääntökunta    
 Kulttuuriyhdistys Maailmanpylväs     
 Kuopion aikidoseura Tenchikan      
 Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys    
 Kuva ja sana (yhtiö)       
 Kyrönniemen hiljaisuuden keskus     
 Lahden Minerva       
 Lahden Rudolf Steiner -koulu      
 Lappeenrannan Steiner-päiväkodin kannatusyhdistys    
 Lectorium Rosicrucianum      
 Lehto – Suomen luonnonuskontojen yhdistys    
 Luominen ry       
 Luomu-Liitto       
 Luonnonfilosofian seura      
 Luonnonlapsi (yhdistys)      
 Luonnonlääketieteen keskusliitto     
 Luonnonmukaisen elintarviketuotannon yhteistyöryhmä   
 Luonnonmukaisen puutarhatuotannon strategiatyöryhmä   
 Luonnonmukaisen rakentamisen keskus     
 Luonnonmukaisen viljelyn toimikunta     
 Luontaistuntijat osuuskunta      
 Länsimaisen buddhalaisen veljeskunnan ystävät    
 Maahengen temppeli       
 Maailman kristinuskon yhdistämisseura     
 Maan ystävät ry       
 Maatiainen (yhdistys)      
 Monroe instituutti       
 Morbackan hiljaisuuden yhteisö      
 Mysteeni (yhdistys)       
 National Spiritual Assembly of the Baha’is of Canada    
 Odd Fellow -järjestöt       
 Ortodoksinen kirjallisuusyhdistys Ortokirja     
 Osuuskunta Suomen Taolainen Neijing-koulu    
 Oulun steinerkoulu       
 Oulun seudun steinerkoulun kannatusyhdistys    
 Pakanaverkko (yhdistys)      
 Paranormaalin tieteellinen tutkijaverkosto ParaNet    
 Phoenix Loosi 3       
 P. Johannes Loosi n:o 4      
 Pohjoismaiden analyyttinen trilogia instituutti    
 Porin joogakerho       
 Porvoon steinerkoulun kannatusyhdistys     
 Prometheus-leirin tuki      
 Prometheus-leirit       
 Pyhän Michaelin loosi 31      
 Rajatiedon yhteistyö (yhdistys)      
 Reiki (yhdistys)       
 Riippumattoman Odd Fellow -veljeskunnan Suomen suurloosi   
 Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys     
 Ruusu-Ristin Kirjallisuusseura      
 Ruusu-Ristin Vapaamuurariveljeskunta     
 Ruusuristin veljeskunta AMORC      
 Ruusu-Risti (yhdistys)      
 Ryhmätyö (yhdistys)       
 Sathya Sai Dharma (yhdistys)      
 Savo loosi n:o 14       
 Savon kilta       
 Setin temppeli       
 Shamaaniseura       
 Share International       
 Siddhanta Yoga Academy      
 Sensorisen integraation terapian yhdistys     
 Sielunterveysseura       
 Sininen kilta       
 Skepsis (yhdistys)       
 Society for Psychical Research      
 Sri Chinmoy Centre       
 Steiner-opetuksen työryhmä      
 Steinerkasvatuksen liitto      
 Steinerpedagogiikan seura      
 Steinerpedagogiikan yhteisöt (yhdistys)     
 Stor Capitlet i Finland (järjestö)      
 Summit Lighthouse. Helsingin opintoryhmä     
 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura     
 Suomen aforismiyhdistys      
 Suomen aikidoliitto       
 Suomen Amma-keskus      
 Suomen analyyttinen trilogia -yhdistys     
 Suomen antroposofinen liitto      
 Suomen arkeoastronominen seura     
 Suomen aromaterapeutit      
 Suomen aromaterapiaopisto      
 Suomen astrologinen seura      
 Suomen bahá’íden kansallinen henkinen neuvosto    
 Suomen bahá’í-julkaisut      
 Suomen bahà’í-yhteisö      
 Suomen biohammaslääketieteen yhdistys     
 Suomen Enneagrammi (yhdistys)     
 Suomen Falun Dafa -yhdistys      
 Suomen gemmologinen seura      
 Suomen henkisen kehityksen liitto     
 Suomen homeopaatit      
 Suomen hypnoosiyhdistys      
 Suomen itämainen seura      
 Suomen jalokiviharrastajain yhdistys     
 Suomen muinaisen ja oikeutetun riitin korkein neuvosto   
 Suomen joogaliitto       
 Suomen joogaopisto       
 Suomen kiinalaisen lääketieteen liitto     
 Suomen kinesiologiayhdistys      
 Suomen Kinestetiikkayhdistys      
 Suomen kirjallisuusterapiayhdistys     
 Suomen kiropraktikkoliitto      
 Suomen kristiyhteisö       
 Suomen logoterapiainstituutti      
 Suomen logoterapiayhdistys      
 Suomen luonneanalyyttinen vegetoterapiayhdistys    
 Suomen luontaisterapeuttien liitto     
 Suomen lääketieteen filosofian seura     
 Suomen makrobioottinen yhdistys     
 Suomen manuaalisen lääketieteen yhdistys    
 Suomen merkkimestarimuurarien suurloosi    
 Suomen mielenterveysseura      
 Suomen Moniääniset       
 Suomen Montessoriliitto      
 Suomen muinaistaideseura      
 Suomen musiikkiterapiayhdistys     
 Suomen NLP-yhdistys      
 Suomen perinteisen kiinalaisen lääketieteen yhdistys    
 Suomen refleksologit       
 Suomen Rose Croix yhdistys      
 Suomen Rosen-terapeutit (yhdistys)     
 Suomen sielunhoitoterapeutit      
 Suomen Soka Gakkai International     
 Suomen spiritualistinen seura      
 Suomen suurloosi       
 Suomen syrjäytetyt (yhdistys)      
 Suomen sähköherkät       
 Suomen taideterapiayhdistys      
 Suomen taido dan -yhdistys      
 Suomen taidoliitto       
 Suomen Temppeliritarien ja Jerusalemin Pyhän Johanneksen, Palestiinan, Rhodoksen ja Maltan yhdistyneen uskonpuolustajien vapaamuurallisen ritarikunnan suurpriorio
 Suomen temppeliritarien ja Maltan ritarien yhdistys    
 Suomen Terveysjärjestö      
 Suomen ufotutkijat       
 Suomen Urantia-seura      
 Suomen valokuvaterapiayhdistys     
 Suomen vapaa katolinen kirkko      
 Suomen Vodder-lymfaterapeutit     
 Suomen vyöhyketerapeutit      
 Suomi-Intia-seura       
 Svenska Frimurare Orden i Finland     
 Symposium on Western Esotericism     
 Tammes        
 Tampereen aikidoseura Nozomi      
 Tampereen astrologinen seura      
 Tampereen kivikerho       
 Tampereen Rudolf Steiner -koulu     
 Tampereen Steiner-kouluyhdistys     
 Tavastia loosi n:o 10       
 Telos-Finland       
 Temppeliherrain ritarikunta. Suomen suurpriorikunta    
 Teosofinen seura       
 Teosofinen seura. Kalevala-loosi     
 Teosofinen seura. Uranus looshi      
 Terveydenhoidon valinnanvapaus     
 Timanttipolku-buddhalaisuus (yhdistys)     
 TM-liitto        
 Totuuden talo (yhteisö)      
 Towards holistic well-being (international conference)   
 Turku Aikikai (yhdistys)      
 Turun joogayhdistys       
 Turun Steiner-koulu       
 Turun Steiner-päiväkoti      
 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa      
 UFO-Finland (yhdistys)      
 Urantia-kirjan tukiryhmä      
 Uskontojen uhrien tuki      
 Utele-instituutti       
 Uususkonnollisuutta tutkiva työryhmä     
 Vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön tarpeita selvittävä työryhmä  
 Valamon opisto       
 Valamon ystävät       
 Valitut Palat (yhtiö)       
 Valonkantajat (yhdistys)      
 Valokotoyhdistys       
 Vantaan seudun steinerkoulu      
 Vantaan seudun steinerkoulun kouluyhdistys    
 Vantaanseudun steinerpäiväkotien kannattajayhdistys   
 Vapautumisen tie kannatusyhdistys     
 Vegaaniliitto       
 Via (yhdistys)       
 Via-akatemia       
 Via-akatemian säätiö       
 Vihreä elämänsuojelun liitto      
 Viides askel (yhdistys)      
 Viisas Elämä       
 V. ja O.M. Tutkimusloosi Minerva n:o 27     
 V. ja O.M. Vaaka loosi N:o 29      
 Ykseys (yhdistys)       
 Zenshindojo (yhdistys)      
Käännösnimet        
 Maailman kristinuskon yhdistämisseura     
Henkilönnimet        
 Aalberg, Veikko, 1941-      
 Aarva, Pauliina, 1948-       
 A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, 1896-1977    
 Adamski, George       
 Agrippa, Heinrich Cornelius      
 Aho, Antti J., 1900-1960      
 Ahokallio, Tapio, 1945-      
 Ahola, Ritva, 1941-       
 Ahola-Valo, Aleksanteri, 1900-1997     
 Ahtola, Jouko       
 Akong Tulku, Rinpoche      
 Alaspää, Samuli, 1936-      
 Alstedt, Maria       
 Amritaswarupananda, swami      
 Andersson, Minna, 1973-      
 Andrés, Pablo       
 Apuli, Rita        
 Ara, Ture, 1903-1979       
 Arnkil, Rolf, 1923-1964      
 Artemidóros, Daldislainen      
 Asikainen, Olavi J., 1931-      
 Aspinen, Risto, 1926-       
 Bahá’u’lláh, 1817-1892      
 Bailey, Alice       
 Banks, Anja       
 Baxter, Mary       
 Bell Werber, Eva       
 Berg, Katrina, 1944-       
 Bergström, Matti, 1922-      
 Besant, Annie       
 Blavatsky, Helena Petrovna      
 Blomqvist, Johanna, 1973-      
 Blomster, Salme       
 Bock, Ior, 1942-2010       
 Boehme, Mirjam de       
 Boguslawski, Julia von, 1984-      
 Borg, Björn, 1945       
 Borg, Marika       
 Bowellan, Suvi, 1975       
 Broman, Johanna       
 Broo, Måns, 1973       
 Brunson, Nancy M       
 Brunton, Paul       
 Buddha        
 Bulwer-Lytton, Edward      
 Busch, Oscar       
 Bäckman, Johan, 1971-      
 Castaneda, Carlos       
 Cayce, Edgar       
 Cayce, Hugh Lynn       
 Charpentier, Pehr, 1931-      
 Chögyam Trungpa       
 Clark, Hulda       
 Coco, Vuokko, 1959-       
 Crowley, Aleister       
 Dalai Lama XIV       
 Davis, Andrew Jackson      
 Doyle, Arthur Conan       
 Dunderfelt, Tony, 1955-      
 von Däniken, Erich       
 Eccles, John C., 1903-1997      
 Eckart, mestari       
 Edberg, Rolf       
 Eenok        
 Eerikäinen, Atso, 1944-      
 Ehdin, Sanna, 1961-       
 Elovaara, Jorma, 1946-2019      
 Enges, Pasi, 1958-       
 Enqvist, Kari, 1954-       
 Enäkoski, Ritva, 1948-       
 Ertama, Erkki, 1927-2010      
 Ervast, Pekka, 1875-1934      
 Eskelinen, Kirsi, 1961-      
 Estés, Clarissa Pinkola      
 Estlander, Ann-Mari, 1947-      
 Fagerström, Ritva, 1943-      
 Fahler, Jarl, 1925-       
 Farhi, Donna       
 Fort, Charles       
 Fortune, Dion       
 France, Anatole       
 Fyrqvist, Minna-Maria, 1967-      
 Geller, Uri        
 Gibran, Kahlil, 1883-1931      
 Govinda, Anagarika       
 Graae, Markku, 1940-       
 Grahn-Wilder, Malin, 1981-      
 Grann, Juhan af       
 Grönlund, Elina, 1940-      
 Gullman, Erik, 1951-       
 Gurdjieff, G. I., kuollut 1949      
 Gustafsberg, Jutta, 1973-      
 Haapanen, Atso, 1963-      
 Haasiosalo, Pentti       
 Haikonen, Sanna, 1979-      
 Hakkarainen, Pekka, 1955-      
 Halén, Harry, 1943-       
 Hallenberg, Helena, 1957-      
 Halme, Esko, 1911-1981      
 Halmetoja, Jaakko, 1987-      
 Harjunpää, Heli, 1963-      
 Harmia-Pulkkinen, Tuulikki, 1956-     
 Haukatsalo, Kim, 1953-      
 Hautala, Tiina (kirjailija)      
 Havina, Heikki, 1932-       
 Heikka, Mikko, 1944-       
 Heikkilä, Antti, 1946-       
 Heilala, Johannes, 1909-      
 Heima, Tuula, 1952-       
 Heindel, Max       
 Heinola, Seppo, 1944-      
 Hellsten, Tommy, 1951-      
 Heng, Bey, 1925-       
 Hermonen, Merja, 1962-      
 Hildegard, Bingeniläinen, 1098-1179     
 Hildén, Leo, 1919-       
 Hiltunen, Juha, 1953-       
 Hiltunen, Paavo, 1923-2013      
 Hirvonen, Kaarle, 1914-1997      
 Hjelm, Titus, 1974-       
 Hof, Wim        
 Honkanen, Nina Kristiina, 1965-      
 Hovi, Tuomas, 1979-       
 Huhtamies, Mikko, 1960-      
 Hytönen, Elina, 1936-       
 Hyötyniemi, Heikki, 1963-      
 Häkkinen, Jukka, 1969-      
 Häkkinen, Perttu, 1979-2018      
 Hämeenniemi, Eero, 1951-      
 Hämäläinen, Pekka, 1949-      
 Hänninen, Osmo, 1939-      
 Iitti, Vesa, 1972-       
 Ilkka, Seppo, 1943-       
 Innanen, Toivo, 1908-1963      
 Ionowa, Aleksandra, 1899-1980      
 Isomäki, Heli, 1971-       
 Isomäki, Risto, 1961-       
 Itäranta, Emmi, 1976-       
 Ivalo, Mielikki, 1907-1995      
 Jaakkola, Kaisa, 1982-       
 Jakonen, Juha-Pekka       
 Jalkanen, Esko, 1921-       
 Jalovaara, Ville, 1976-       
 Janerva, Juha       
 Jeesus        
 Jeromaa, Liisa, 1946-       
 Jokiniva, Mia, 1978-       
 Jovaliste, Jean       
 Juhola, Niina-Matilda, 1974-      
 Jung, C. G.        
 Junkkaala, Eero, 1947-      
 Junnonaho, Martti, 1948-      
 Juntumaa, Birgitta, 1948-      
 Juurikkala, Kaija, 1959-      
 Jyväkorpi, Markku, 1942-      
 Järveläinen, Petri, 1965-      
 Järvilehto, Lauri, 1977-      
 Järvinen, Matti, 1980-       
 Kaarakainen, Pekka       
 Kaartinen, Marjo, 1964-      
 Kaitaharju, Tapio, 1923-2004      
 Kaitera, Pentti, 1905-1985      
 Kalajoki, Olli, 1948-       
 Kallinen, Yrjö, 1886-1976      
 Kallio, Maaret, 1977-       
 Kallio, Pirjo, 1944-       
 Kallio-Soukainen, Ilmo      
 Kallio-Tamminen, Tarja, 1955-      
 Kampman, Reima, 1943-      
 Kankaanniemi, Matti, 1974-      
 Kannisto, Liisa, 1942-       
 Karén, Michelle, 1960-      
 Karilahti, Anne, 1970-       
 Kariranta, Kaisa, 1973-      
 Karmanen, R. A.       
 Karmen Shi Englan       
 Karmitsa, Kalevi, 1946-      
 Karppinen, Hannes       
 Kaski, Liisa, 1977-       
 Kasl, Charlotte Davis       
 Kassara, Heidi, 1949-       
 Kassila, Taavi, 1953-       
 Kassila, Teemu, 1952-       
 Kassinen, Aino, 1900-1977      
 Kauhanen, Erkki, 1957-      
 Kauhanen, Riku, 1986-      
 Kauhanen-Simanainen, Anne, 1952-     
 Kazantzakis, Niko       
 Kelosaari, Artemis, 1989-      
 Kemppainen, Rauni, 1946-      
 Keppe, Norberto R.       
 Keski-Kujala, Irene       
 Keskitalo, Jupe, 1974-       
 Keskitalo, Marko, 1970-      
 Ketola, Kimmo, 1965-       
 Khalsa, Inderjit Kaur, 1970-      
 Kilpeläinen, Irja, 1911-1999      
 Kiminkinen, Tapani, 1954-      
 King, Serge Kahili       
 Kinnaman, Gary D.       
 Kinnunen, Liisa, 1937-      
 Kiuru, Paavo, 1907-1985      
 Kivimetsä, Raija       
 Kivimäki-Luukkonen, Katriina      
 Kivimäki, Ulla, 1954-       
 Kivilohkare, Benjamin, 1946-      
 Klint, Hilma af       
 Knuuti, Juhani, 1960-       
 Koivukari, Tapio, 1959-      
 Koivula, Tapani, 1946-      
 Koivunen, Pasi, 1936-       
 Kojonen, Erkki Vesa Rope, 1982-      
 Kokkinen, Nina, 1978-      
 Kontala, Janne, 1969-       
 Kontro, Miia, 1982-       
 Kortejärvi, Hanna, 1972-      
 Koskela, Kirsti, 1945-       
 Koski, Kaarina, 1968-       
 Koski, Mervi, 1955-       
 Koskinen, Eero V., 1891-1974      
 Koskinen, Inkeri, 1977-      
 Kosmos, Kari, 1957-       
 Kossila, Pentti, 1927-1993      
 Krishnamrita Prana, swamini      
 Krishnamurti, J.       
 Kontula, Osmo, 1951-       
 Kopakkala, Aku, 1958-      
 Krohn, Helmi, 1871-1967      
 Krohn, Sven, 1903-1999      
 Kuhalampi, Harri, 1955-      
 Kuisma, Väinö, 1961-       
 Kuismanen, Raimo, 1959-      
 Kulovesi, Anja       
 Kuningas, Tapani, 1945-2009      
 Kunz, Dora        
 Kuoppamäki, Jukka, 1942-      
 Kuorelahti, Elina, 1979-      
 Kuvajainen, Juha       
 Kuznetsov, Boris       
 Kyröläinen, Juhani, 1948-      
 Kännö, Heikki, 1968-       
 Laakso, K. Oso       
 Laaksonen, Salli       
 Laatikainen, Reijo, 1967-      
 Lagerstedt, Ilpo, 1949-      
 Lafontaine, Juan Francisco, 1977-     
 Lahdenperä, Osmo, 1939-      
 Lahdes, Tero, 1959-       
 Laine, T. P., 1931-       
 Laitinen, Jaakko, 1938-      
 Lakanen, Ensio, 1948-       
 Lamberg, Marko, 1969-      
 Lapinoja, Harri, 1982-       
 Lappalainen, Mirkka, 1975-      
 Lappi, Arto, 1966-       
 Lassus, Allan, 1938-       
 Latva, Otto, 1985-       
 Lauerma, Hannu, 1961-      
 Lauraéus, Ritva, 1946-       
 Laurikainen, K. V., 1916-1997      
 Leeuw, J. J. van der       
 Lehtinen, Reino, 1941-      
 Lehtiranta, Erkki, 1955-      
 Leisti, Tuomas, 1977-       
 Lempiäinen, Pentti, 1932-      
 Leponiemi, Aila Minerva      
 Liikala, Pauli, 1950-       
 Lilius-Mustapa, Margit      
 Lilja, Jenny, 1925-1998      
 Lilja, Jukka-Pekka       
 Lillqvist, Outi, 1969-       
 Lindholm, Tiina, 1959-      
 Lindqvist, Martti, 1945-2004      
 Lindstedt, Laura, 1976-      
 Lin, Jutang        
 Liuksiala, Katja, 1966-       
 Lohtaja, Kirsi, 1967-       
 Lohvansuu, Eino       
 Lundberg, Tom, 1951-       
 Luoma, Matti, 1925-2007      
 Luoto, Reima T. A., 1940-      
 Luukanen, Rauni-Leena, 1939-2015     
 Luukkonen, Helena, 1952-      
 Luukkonen, Monika, 1971-      
 Lång, Markus, 1968-       
 Lähde, Erkki, 1938-       
 Maarala, Janne, 1971-       
 Maarala, Lauri, 1948-       
 Mahesh Yogi, Maharishi      
 Mahlamäki, Tiina, 1964-      
 Malkavaara, Mari, 1956-      
 Mannero, Jorma, 1919-1972      
 Manninen, Markku, 1957-      
 Markoff, Anu, 1978-       
 Matilainen, Tuulia, 1972-      
 Mattila, Antti, 1957-       
 Maunonen, Tamara       
 McGlinn, Sari       
 Meller, Leo, 1942-       
 Miettinen, Esko, 1947-      
 Mikkonen, Nanna, 1970-      
 Miller, Sherod       
 Moilanen, Mauno, 1947-      
 Moilanen, Olavi, 1945-      
 Moisala, Marjut       
 Montonen, Uuno, 1891-1973      
 Muhonen, Jaakko, 1966-      
 Mustavuori, Jaana-Mirjam, 1961-      
 Mustelin, Nils, 1931-2004      
 Mustonen, Esko, 1926-1999      
 Muller-Freienfels, Richard      
 Mylläri, Marketta, 1941-      
 Mäkelä, Hannamari, 1978-      
 Mäkelä, Rauli, 1946-       
 Mäkelä, Sirpa, 1955-       
 Mäki, Oili, 1925-2011       
 Mörö, Levente, 1972-       
 Namhila, Ellen Ndeshi, 1963-      
 Nefastos, Johannes       
 Neitsyt Maria       
 Nerval, Gérard de       
 Niemi, Merja, 1952-       
 Niemi, Niilo       
 Nieminen, Jukka E., 1967-      
 Nieminen, Kauko, 1929-      
 Nieminen, Petteri, 1968-      
 Nieminen, Saul, 1913-1990      
 Niinimäki, Mikael       
 Niinisalo, Suvi, 1977-       
 Nikolainen, Aimo T., 1912-1995      
 Nikula, Raimo A., 1951-      
 Nissinen, Aila, 1916-1973      
 Nissinen, Vesa, 1958-       
 Nordin, Maria, 1983-       
 Noreika, Valdas, 1980-      
 Noronen, Olavi, 1946-      
 Nurminen, Maarit, 1967-      
 Nurminen, Raija, 1956-      
 Nuutinen, Rainer, 1917-      
 Nydahl, Ole       
 Nyholm Winqvist, Agneta      
 Näreaho, Leo, 1962-       
 Närvä, Jaakko, 1973-       
 Oja, Airi, 1958-       
 Ojanen, Eero, 1954-       
 Ojanen, Markku, 1944-      
 Oksanen, Osmo       
 Olcott, Henry S.       
 Omar Khaijam, 1048-1131      
 Osho, 1931-1990       
 Oulasmaa, Minna, 1967-      
 Paakkola, Esko, 1950-2020      
 Pacheco, Cláudia Bernhardt      
 Padmasambhava       
 Pajuluoma, Anne, 1948-2013      
 Palomäki, Ulla, 1959-       
 Palmu, Annu, 1958-       
 Palomäki, Karita, 1970-      
 Palosaari, Iris, 1932-       
 Paracelsus        
 Parkkinen, Marja-Leena, 1945-      
 Paulamäki, Essi, 1980-      
 Peale, Norman Vincent      
 Pelli, Raija, 1957-       
 Peltola, Heikki, 1952-       
 Pentikäinen, Juha, 1940-      
 Perttola-Flinck, Aikki, 1922-      
 Peura, Aleksi, 1990-       
 Pessi, Anne Birgitta, 1975-      
 Piekkola, Hannu, 1960-      
 Pietiäinen, Antti, 1946-      
 Piippo, Sinikka, 1955-       
 Pimiä, Vappu, 1978-       
 Pistemaa, Anita       
 Plaami, Aulikki       
 Plaami, Seppo       
 Pohjonen, Mauno, 1907-      
 Pore, Uuno, 1905-1982      
 Porkka-Helenius, Aila, 1934-      
 Poskiparta, Pete, 1977-      
 Potinkara, Nika       
 Prami, Ulla, 1982-       
 Prophet, Elizabeth Clare      
 Pusa, Satu        
 Puustinen, Antti, 1961-      
 Pylkkänen, Paavo, 1959-      
 Qvick, Jeremy, 1988-       
 Raami, Asta, 1967-       
 Raevaara, Tiina, 1979-       
 Rahikainen, Klaus, 1958-      
 Raipala-Cormier, Virpi, 1952-      
 Raippamaa, Orvo, 1907-1976      
 Ramacharaka, Yogi       
 Ramana Maharshi       
 Ramstadius, Nina       
 Ramstedt, Tommy, 1984-      
 Ranta-Kahila, Jenni       
 Rantanen, Vilho, 1899-1978      
 Ranto, Kirsi, 1978-       
 Rasimus, Tuomas, 1974-      
 Rasku, Teuvo, 1909-       
 Rauhala, Lauri, 1914-2016      
 Raunio, Raili, 1944-       
 Rautaniemi, Matti, 1981-      
 Rautaparta, Malla, 1953-      
 Rautavaara, Toivo, 1905-1987      
 Reijonen, Annikki, 1897-1934      
 Reijonen, Kati, 1959-       
 Reinikainen, Pekka, 1947-      
 Remes, Marjo, 1957-       
 Reponen, Oskar, 1928-1997      
 Rhine, Joseph, 1895-1980      
 Riikonen, Kalevi, 1950-      
 Rijckenborgh, Jan van       
 Roerich, Nicholas, 1874-1947      
 Rokka, Jukka, 1913-2002      
 Rosenkreutz, Christian      
 Ruoho, Aila, 1964-       
 Ruokanen, Katariina, 1954-      
 Ruonansuu, Jutta       
 Ruuska, Anna-Liisa, 1927-      
 Räisänen, Simo, 1942-      
 Saarikoski, Tuula, 1936-      
 Saarinen, Reima, 1950-2003      
 Saarinen, Saana, 1958-      
 Saarisalo, Aapeli, 1896-1986      
 Saarni, Jorma       
 Sabelström, Hanna-Leena, 1964-      
 Sahimaa, Jaakko, 1923-2005      
 Saint-Germain, kreivi de      
 Sallamo-Lavi, Anuirmeli, 1963-      
 Salmenperä, Liisa, 1958-      
 Salmenpohja, Ilkka, 1970-      
 Salminen, Matti, 1956-      
 Salo, Matti J., 1955-       
 Salomaa, Paula, 1956-       
 Salomies, Ilmari, 1893-1973      
 Sande, Helmer, 1922-2014      
 Sangharakshita, sthavira      
 Sankelo, Merja, 1956-       
 Santavuori, Risto, 1954-      
 Sappinen, Jorma-Veikko      
 Sathya Sai Baba       
 Satri, Janna, 1980-       
 Saure, Heikki, 1965-       
 Seppälä, Johannes, 1944-      
 Seppälä, Olli, 1957-       
 Seppälä, Pertti       
 Seppälä, Serafim, 1970-      
 Setälä, Johannes, 1941-      
 Shanti Devi       
 Siirala, Aarne, 1919-1991      
 Siitoin, Pekka, 1944-2003      
 Siivola, Markku, 1945-      
 Sillfors, Mikko, 1973-       
 Siltala, Markku, 1964-       
 Silvo, Satu, 1962-       
 Siren, Päivi Ingrid, 1958-      
 Sirenius, Ilari, 1943-       
 Siukonen, Jyrki, 1959-       
 Sivelä, Jonas, 1977-       
 Skarp, Ari-Pekka, 1975-      
 Skinnari, Simo, 1952-       
 Smith, Wilbur       
 Soback, Dan       
 Somppi, Jani, 1972-       
 Somppi, Taija, 1967-       
 Sormunen, Urho, 1947-      
 Sovijärvi, Olli, 1979-       
 Sri Aurobindo       
 Stark, Laura, 1966-       
 Stead, William T.       
 Steiner, Rudolf       
 Stenberg, Sven, 1934-       
 Styrman, Tuula, 1959-       
 Subba Row, T.       
 Suhola, Johannes, 1908-1984      
 Suhr, Carla, 1972-       
 Sui, Choa Kok       
 Suntola, Tuomo, 1943-      
 Suonoja, Kyösti, 1937-      
 Susanna, Terhi       
 Suutari, Viljo, 1903-       
 Syvärinen, Katri, 1977-      
 Svanberg, Jan, 1968-       
 Swedenborg, Emanuel      
 Svennevig, Hanna       
 Syrjälä, Teemu, 1982-       
 Székely, Edmond Bordeaux      
 Tabet, Sirpa, 1943-       
 Tahkokallio, Keijo, 1943-      
 Tainio, Tiina, 1972-       
 Taipale, Anna, 1980-       
 Taivasmaa, Jarko, 1975-      
 Tamminen, Tapio, 1954-      
 Tanskanen, Elina, 1977-      
 Tarvainen, Veikko, 1956-      
 Taylor, Gordon Rattray      
 Taylor, John, 1960-       
 Teerikorpi, Pekka, 1948-      
 Teide, Timo, 1967-       
 Teilhard de Chardin, Pierre      
 Tenhiälä, Juho, 1912-1999      
 Tenkanen, M. V., 1911-1971      
 Tervas, Taimi, 1883-1937      
 Tillander, Asta, 1945-       
 Timonen, Aarne       
 Tolle, Eckhart, 1948-       
 Tolonen, Matti, 1941-       
 Tolstoi, Leo, 1828-1910      
 Tompuri, Sinikka, 1944-      
 Totuudentalo, Iisakki       
 Toukonen, Marja Leena, 1951-      
 Tukiainen, Maaretta, 1968-      
 Tuomola, Martti, 1938-2001      
 Turunen, Kari E., 1948-      
 Tuuri, Antti, 1944-       
 Tykkyläinen, Elise, 1980-      
 Töytäri, Juhani, 1953-       
 Usma, Anna-Maija       
 Usui, Mikao       
 Utriainen, Terhi, 1962-      
 Uusitalo, Nina, 1979-       
 Vaarama, Pentti, 1925-      
 Vahtera, Sarita       
 Vakkuri, Raimo, 1946-       
 Valo, Tuomas, 1962-       
 Valtonen, Leila, 1947-       
 Valvanne, Hugo, 1894-1961      
 Van Praagh, James       
 Vapa, Marko, 1977-       
 Vasara, Mitra, 1979-       
 Vaskilampi, Tuula, 1943-      
 Vatsjajana        
 Veenkivi, Liisa, 1943-2009      
 Vieira, Waldo       
 Vihreäsalo, Keiju, 1971-      
 Viljanne, Eino       
 Vikström, Erik, 1941-       
 Vihma, Antto, 1978-       
 Viro, Voitto, 1914-1999      
 Virolainen, Harri, 1974-      
 Virolainen, Ilkka, 1974-      
 Virta, H. N.       
 Virtanen, Leea, 1935-2002      
 Virtanen, Leena (Leena Kristiina), 1960-     
 Visala, Aku, 1979-       
 Vivekananda, Swami       
 Vogel, Alfred       
 Voipio, Aarni, 1891-1965      
 Vuolanto, Pia, 1970-       
 Väänänen, Mikko, 1980-      
 Wahlström, Riitta, 1946-      
 Watts, Alan W.       
 Weissenberg, Hanne von, 1969-      
 Westcott, W. Wynn       
 Wettenhovi-Aspa, Sigurd, 1870-1946     
 White Eagle (henki)       
 Wihuri, Antti-Juhani, 1965-      
 Wikström, Sanna, 1980-      
 Wilenius, Reijo, 1930-2019      
 Will-Vidlund, Marjaana, 1963-      
 Wirén, Ulvi       
 Wyskiel, Anu       
 Xavier, Francisco Cândido      
 Yesudian, Selvarajan       
 Ylenius, Enni, 1987-       
Lyhenteet        
 Chinmoy, Sri       
 Nostradamus       
 Sokrates        
 Yogananda       
Nimimerkit        
 Lempinimet       
  Ánandamúrti, 1921-1990     
  Amma, äiti, 1953-      
  Babaji       
  Cheiro       
  Davitašvili, Džuna      
 Salanimet        
  Artemajos      
  Dhyan Manik      
  Sagittarius      
 Taiteilijanimet       
  Aleksej, 1931-2008      
  Andreas, veli      
  Bô Yin Râ       
  Hawk, Olliver, 1930-1988     
  Hän Joka Uneksii      
  Inside Flame      

Rooli (tehtävä)

 

YLÄTERMIAlatermi1Alatermi2Alatermi3Alatermi4Alatermi5Alatermi6Alatermi7Alatermi8Alatermi9
Ammatinharjoittajat        
 Ammattinimikkeet       
  Akupunkturistit      
  Analyytikot      
  Antropologit      
  Arkeoastronomit      
  Arkeologit      
  Arkkitehdit      
  Assyriologit      
  Astrologit       
  Doulat       
  Egyptologit      
  Eläintenhoitajat      
  Ennustajat      
   Kädestä ennustajat     
  Esiintyjät       
   Haastattelijat     
   Juontajat      
  Farmaseutit      
  Filosofit       
  Folkloristit      
  Fysioterapeutit      
  Fyysikot       
  Grafologit       
  Hammaslääkärit      
  Hierojat       
  Hypnologit      
  Insinöörit       
  Jalkaterapeutit      
  Joogit       
   Joogaohjaajat     
  Juontajat       
  Kampaajat      
  Kansatieteilijät      
  Kasvatustieteilijät      
  Kasvitieteilijät      
  Keksijät       
  Kielitieteilijät      
  Kirjailijat       
   Tietokirjailijat     
  Kirkon työntekijät      
   Lähetystyöntekijät     
   Papit      
   Piispat      
  Kiropraktikot      
  Kokit       
  Konsultit       
  Kosmetologit      
  Kosmologit      
  Kouluttajat      
  Kulttuuriantropologit     
  Kutojat (ammatit)      
  Käsityöläiset      
  Lentäjät       
  Luonnontieteilijät      
  Lähihoitajat      
  Lääkärit       
   Anestesiologit     
   Erikoislääkärit     
   Kirurgit      
   Neurologit     
   Psykiatrit      
   Silmälääkärit     
   Urheilulääkärit     
  Matemaatikot      
  Meediot       
   Terveysmeediot     
  Mielenterveyshoitajat     
  Naprapaatit      
  Numerologit      
  Opettajat       
   Alexander-tekniikan opettajat    
   Ammatilliset opettajat    
   Laulunopettajat     
   Luokanopettajat     
   Opinto-ohjaajat     
   Ratsastuksenopettajat    
   Soitonopettajat     
   Tanssinopettajat     
   Teatteriopettajat     
   Voimistelunopettajat    
  Oppaat (ammatit)      
  Osteopaatit      
  Parantajat      
   Energiahoitajat     
   Jäsenkorjaajat     
   Luontaishoitajat     
    Herbalistit    
  Parturit       
  Poliisit (ammatit)      
  Proviisorit      
  Psykologit      
  Psykoterapeutit      
   Psykoanalyytikot     
  Puutarhurit      
  Rakennusmestarit      
  Ravitsemusterapeutit     
  Runoilijat       
  Sairaanhoitajat      
   Ultraäänihoitajat     
  Sosiologit       
  Selvänäkijät      
  Taikurit       
   Mentalistit     
  Taiteilijat       
   Kansantaiteilijat     
   Keramiikkataiteilijat     
   Korutaiteilijat     
   Kuvataiteilijat     
   Lasitaiteilijat     
   Muotoilijat     
   Näyttämötaiteilijat     
    Näyttelijät    
     Kriisinäyttelijät   
    Sirkustaiteilijat    
     Tulitaiteilijat   
    Tanssijat     
    Teatteriohjaajat    
   Tekstiilitaiteilijat     
   Videotaiteilijat     
   Viihdetaiteilijat     
  Taloustieteilijät      
  Tatuoijat       
  Terapeutit      
   Homeopaatit     
   Logoterapeutit     
   Luontaishoitajat     
    Herbalistit    
   Musiikkiterapeutit     
   Tanssiterapeutit     
   Taideterapeutit     
  Terveydenhoitajat      
  Toimittajat (media)      
  Tutkijat       
   Elokuvatutkijat     
   Historiantutkijat     
   Kirjallisuudentutkijat    
   Metsäntutkijat     
   Musiikintutkijat     
   Perinteentutkijat     
   Rauhantutkijat     
  Tähtitieteilijät      
  Uskontotieteilijät      
  Valmentajat      
  Yhteiskuntatieteilijät     
 Virkanimikkeet       
  Aktuaarit       
  Aluearkkitehdit      
  Arkistonhoitajat      
  Asiamiehet      
  Dekaanit       
  Diakonissat      
  Diakonit       
  Haastemiehet      
  Informaatikot      
  Johtajat       
   Arkistonjohtajat     
   Kirjastonjohtajat     
   Kustannuspäälliköt     
   Mainospäälliköt     
   Matkanjohtajat     
   Museonjohtajat     
   Myyntipäälliköt     
   Teatterinjohtajat     
   Toiminnanjohtajat     
   Toimitusjohtajat     
   Toimituspäälliköt     
   Uskonnolliset johtajat    
    Imaamit     
    Paavit     
    Rabbit     
  Kaupunginsihteerit      
  Kirjastonhoitajat      
  Kirkkoherrat      
  Konsulit       
  Kulttuurisihteerit      
  Lehtorit (opettajat)      
  Lennonjohtajat      
  Läänineläinlääkärit      
  Maaherrat      
  Ministerivaltiosihteerit     
  Notaarit       
  Nuorisosihteerit      
  Opetusneuvokset      
  Opintosihteerit      
  Osastonsihteerit      
  Palomestarit      
  Piispat       
   Arkkipiispat     
  Postivirkamiehet      
  Rehtorit       
  Suunnittelijat      
  Suurlähettiläät      
  Syyttäjät       
  Terveystarkastajat      
  Valtiosihteerit      
  Ylihoitajat      
Arvonimet        
 Dosentit        
 Intendentit       
 Kunniatohtorit       
 Metropoliitat       
 Professorit       
 Rovastit        
 Varatuomarit       
 Yliopettajat       
Tittelit         
 Akateemikot       
 Aktivistit        
  Feministit      
  Pasifistit       
 Asiantuntijat       
  Dosentit       
  Kokemusasiantuntijat     
 Askeetti        
  Fakiirit       
 Bloggaajat        
 Demonologit       
 Eläinkommunikoijat       
  Hevoskuiskaajat      
 Gurut        
 Humanistit       
 Intiaanipäälliköt       
 Kerääjät        
  Perinteenkerääjät      
 Kolumnistit       
 Luennoitsijat       
 Mestarit        
 Mystikot        
 Munkit (uskonto)       
 Nobelistit        
 Noidat        
 Nunnat        
 Oraakkelit        
 Paranormaalin tutkijat      
 Parapsykologit       
 Perinteentaitajat       
  Kaivonkatsojat      
  Kansankertojat      
  Kansanlaulajat      
  Runonlaulajat      
  Tietäjät       
 Poliisipsyykikot       
 Samaanit        
 Saarnaajat        
 Skeptikot        
 Somevaikuttajat       
 Stigmaatikot       
 Teologit        
 Tutkimusmatkailijat       
 Ufologit        
 Vampyyrinmetsästäjät      
 Velhot        
 Viranomaiset       
 Virkamiehet       
 Vloggaajat        
 Voodoopapit       
 Yrittäjät        
Vapaaehtoistyö        
 Kriisipalvelut       
  Kriisipuhelimet      
 Lähimmäispalvelu       
 Yleishyödylliset palvelut      
Liiketoiminta        
 Elinkeinonharjoittajat      
  Apteekkarit      
  Kauppiaat       
   Kirjakauppiaat     
    Antikvaarit    
   Taidekauppiaat     
  Matkanjärjestäjät      
  Julkaisijat       
  Kustantajat      
  Maanviljelijät      
   Luomuviljelijät     
  Pakkaamot      
  Sitomot       
  Tavarantoimittajat      
  Tehtailijat      
  Tiedontuottajat      
  Valmistajat      
 Yritykset        
  Hyvinvointiyritykset      
  Kansainväliset yritykset     
  Kehräämöt      
  Korjaamot      
  Kulttuuriyritykset      
  Kustantamot      
  Kutomot       
  Leipomot       
  Myymälät       
   Antiikkiliikkeet     
   Erikoisliikkeet     
   Kangaskaupat     
   Kirjakaupat     
    Antikvariaatit    
   Kirpputorit     
   Kukkakaupat     
   Luontaistuotekaupat     
   Osto- ja myyntiliikkeet    
   Sisustusliikkeet     
   Urheiluliikkeet     
   Vaateliikkeet     
   Valokuvausliikkeet     
   Yrttiliikkeet     
  Palveluyritykset      
   Eläinhoitolat     
   Hoivayritykset     
   Kauneushoitolat     
   Konsulttitoimistot     
   Koulutusyritykset     
   Mainostoimistot     
   Majoitusliikkeet     
   Matkailuyritykset     
   Muotitalot     
   Parturi-kampaamot     
   Rahalaitokset     
    Pankit     
     Ekopankit    
   Siivousliikkeet     
  Ratsastuskoulut      
  Sirkukset       
  Sosiaaliset yritykset      
  Teknologiayritykset      

Tietoa edellisistä messuista

Tutustu vuoden 2019 messulehteen ja videokatsaukseen

Kulkuyhteydet

Messupaikkana on Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Isonnevantie 8, 00320 Helsinki (Etelä-Haaga). Messuille kannattaa tulla hyvissä ajoin ja jättää oma auto kotiin. Messupaikka sijaitsee valtaväylien varrella, erinomaisten julkisten kulkuyhteyksien päässä.  Autolla liikkuvien on syytä huomioida messualueella perittävä parkkimaksu; kauempaa löytyy myös ilmaisia pysäköintipaikkoja.

 • Raitiovaunu 10 Lasipalatsin edestä päätepysäkille, josta 400 m kävely
 • Bussit 38, 200, 321, 322, 332, 345, 231N Elielinaukiolta Talontien pysäkille, sekä bussi 37 Kampista Talontien pysäkille, josta 250 m kävely
 • Lähijunat Y, U, P, A, E, L Rautatieasemalta sekä lähijuna I Vantaan suunnalta Huopalahden asemalle, josta 1.1 km kävely
 • Taksin voi tilata numerosta 0100 0700 ja ennakkotilata numerosta 0100 0600. Numeroden hintatiedot löytyvät osoitteesta taksihelsinki.fi

  Esteettömyys messupaikalla
  Liikuntarajoitteisten sisäänkäyntiluiska on pääoven yhteydessä ja hissillä on esteetön pääsy kerroksiin 1, 2, ja 3. Ohjelmatilaan 4T ei ole esteetöntä kulkua.

  Opastus messualueella
  Parkkipaikalla autolla tulijoita opastaa VPK:n ystävällinen henkilökunta. Sisällä Helsingin Suomalaisella Yhteiskoululla neuvoja saa koulun vahtimestareilta sekä keltaisiin liiveihin pukeutuneilta kerrosvalvojilta. Vahtimestareiden koppi löytyy ensimmäisestä kerroksesta lipunmyynnin vierestä. Ohjelmia koskevat kuulutukset tapahtuvat keskitetysti kahdesti päivässä. Messujen kakkosparkki on Haagan peruskoulun takapihalla.

  MESSUPAIKAN LISÄTIEDOT JA OPASTUKSET TÄSTÄ

Toimintaa kuvaavia asiasanoja

Tässä osa-alueessa voit kuvata asiasanoilla tapahtumatoimintaa, eri tyyppistä itsenäistä toimintaa, vuorovaikutustoimintaa ja kohdistettua toimintaa. Tämän osion asiasanat kuvaavat toiminnan luonnetta yleisellä tasolla. Nämä asiasanat kuvaavat itse toimintaa, varsinaiset toiminnan kohteita koskevat asiasanat ovat kuitenkin omana osa-alueenaan seuraavassa osiossa. .Samoin toiminnan teemoja ja olemusta kuvaavat asiasanat ovat erillisissä osa-alueissa.

Tapahtumat-osiossa on asiasanoja henkisiä tapahtumille, kilpailuille sekä puheille – muille tapahtumille on oma hakusanansa “tapahtumat” (erotuksena “henkiset tapahtumat” asiasanalla ja sen alatermeillä merkitylle toiminnalle). Ylätermi “henkiset tapahtumat” tulisi olla asiasanana käytössä aina kun kuvataan rajatiedon alueen tapahtumia siihen sisältyvien asiasanojen avulla, jolloin nämä kaikki alan tapahtumajärjestäjät löytyvät helposti saman kattotermin alta.

Itsenäisenä toimintana kuvattavia asiasanoja ovat esimerkiksi erilaiset harjoitteet, henkinen työ, elämänhallinta, itsekasvatus, itsensä toteuttaminen, matkailu, panonhallinta ja tutkimustoiminta. Itsenäinen toiminta on tyypillisesti seurausta muusta toiminnasta tai sen teemasta.

Vuorovaikutustoiminta tai suhdetoiminta sisältää asiasanoja asiakastyöhön, auttamiseen esittämiseen, haastatteluihin, hanketoimintaan, järjestötoimintaan, kansalaistoimintaan, kauppaan, majoitustoimintaan, markkinointiin, näyttelytoimintaan, puhelinpalveluhin, rituaaleihin sekä tiedotukseen liittyen.

Kattotermi “auttaminen” on hyvä olla asiasanana kun kuvailet asiasanoilla siihen kuuluvia hyvinvointipalveluita, hyväntekeväisyttä, luonnonhoitoa, neuvontaa, rukoilua, terveyden edistämistä, virkistystoimintaa tai ystävätoimintaa. Vastaavasti kattotermi “kauppa” on hyvä olla mukana kaikenlaisessa myynti- ja kierrätystoiminnassa sekä verkkokaupassa. Myös asiasana “tiedotus” on merkittävä kattotermi, jota on syytä käyttää kun kuvaillaan siihen kuuluvilla asiasanoilla julkaisutoimintaa, kustannustoimintaa, luovaa toimintaa, verkkoviestintää ja muuta viestintää.

Kohdistuva toiminta koskee sellaisenaan ei-vuorovaikutteista toimintaa, joka on suunnattu johonkin. Esimerkiksi ajanvaraus, arkistointi, dokumentointi, havainnointi, hinnoittelu, keräys, kuvantaminen, kääntäminen, lajittelu, opetukset, palvonta, rahoitus, sisustus, suositukset, valmistus ja tutkimus sekä niiden piiriin kuuluvat tarkentavat asiasanat löytyvät tästä osiosta. Tässä osiossa olevat asiasanat eivät muodosta merkittäviä kattotermejä, mutta ovat muutoin tärkeitä. Esimerkiksi asiasanaa “ajanvaraus” käyttämällä voit auttaa löytämään ajanvarauksella tapahtuvaa toimintaa, hakusanalla “tutkimus” puolestaan helpotat tutkimuksellisen toiminnan löydettävyyttä (kohdistettu tutkimuksellinen toiminta eroaa itsenäisesssä toiminnassa kuvatusta tutkimustoiminnasta yleisempänä prosessina, vaikka ne esiintyvätkin yleensä yhdessä) ja termillä “rahoitus” voi löytää tietoa rahoitusta etsivien tarpeisiin.

Tallenna

Tapahtumatoiminta

 

YLÄTERMIAlatermi1Alatermi2Alatermi3Alatermi4Alatermi5Alatermi6Alatermi7Alatermi8Alatermi9
Henkiset tapahtumat        
 Gnostilaiset tapahtumat      
 Kiertueet        
  Kulkueet       
   Uskonnolliset kulkueet    
  Kävelykierrokset      
   Kummituskierrokset     
 Opetus        
  Kurssit       
   Verkkokurssit     
  Oppitunnit      
  Verkko-opetus      
 Uskonnolliset tilaisuudet      
  Hartaustilaisuudet      
   Rukoushetket     
  Jumalanpalvelus      
  Kirkolliset toimitukset     
   Sakramentit     
    Kaste     
   Voitelu (uskonto)     
 Yleisötilaisuudet       
  Esitykset       
   Esittelyt      
    Demonstraatiot    
   Luennot      
   Matineat      
  Festivaalit      
  Juhlat       
   Helkajuhla     
   Karnevaalit     
   Kutsut (juhlat)     
   Naamiaiset     
   Pidot      
   Uskonnolliset juhlat     
    Buddhalaiset juhlapäivät   
    Druidien juhlapäivät    
    Herättäjäjuhlat    
    Hindulaiset juhlapäivät   
    Id al-Fitr     
    Kirkolliset juhlat    
     Pyhäpäivät   
      Rukouspäivät  
      Sapatti   
    New Age juhlapäivät    
    Pakanalliset juhlapäivät   
     Kekri    
    Suviseurat    
   Vuotuisjuhlat     
    Adventti     
    Halloween    
    Juhlapäivät    
     Helluntai    
     Kalevalan päivä   
     Pyhäinpäivä   
    Joulu     
    Kekri     
  Kokoontumiset      
   Mielenosoitukset     
   Neuvottelut     
   Tapaamiset     
    Kohtaaminen    
  Kokoukset      
   Etäkokoukset     
   Kirjallisuuspiirit     
   Parannuspiirit     
   Rukouspiirit     
   Rumpupiiri     
  Konferenssit      
   Parapsykologiset konferenssit    
   Shamanistiset konferenssit    
   Tietoisuuskonferenssit    
   Ufokongressit     
  Konsertit       
  Markkinat (tapahtumat)     
  Messut (tapahtumat)     
   Hengen ja Tiedon messut    
  Myyjäiset       
  Näyttelyt       
   Taidenäyttelyt     
  Seminaarit      
  Työpajat       
   Aivoriihi      
  Retriitit       
Kilpailut         
 Keruukilpailut       
 Kirjoituskilpailut       
 Musiikkikilpailut       
Puheet         
 Esitelmät        
 Hartauspuheet       
 Juhlapuheet       
 Muistopuheet       
 Puolustuspuheet       
 Saarnat        
Tapahtumat        
 Avajaiset        
 Edustustilaisuudet       
 Harjoitukset       
 Hyväntekeväisyystapahtumat      
 Kulttuuritapahtumat       
  Festivaalit      
  Happeningit      
  Kirjallisuustapahtumat     
  Satutunnit      
  Showt       
  Taidetapahtumat      
   Taiteiden yö     
  Teatteritapahtumat      
 Liikuntatapahtumat       
 Muistotilaisuudet       
 Seremoniat       
  Ayahuasca-seremonia     
  Promootiot      
  Teeseremoniat      
 Vaalit        

Itsenäinen toiminta

YLÄTERMIAlatermi1Alatermi2Alatermi3Alatermi4Alatermi5Alatermi6Alatermi7Alatermi8Alatermi9
Asuminen        
 Ekologinen asuminen       
Downshiftaus        
Elämänhallinta        
Henkinen työ        
 Hengellinen työ       
Harjoitteet        
 Harjoittelu       
  Mielikuvaharjoittelu      
  Tasapainoharjoittelu      
 Henkiset harjoitteet       
  Kilvoittelu      
 Itsehallinta       
  Kehonhallinta      
   Asennot (ruumiinasennot)    
 Liikunta        
  Kuntoliikunta      
  Perinneliikunta      
  Taukoliikunta      
  Terveysliikunta      
  Venyttely       
  Verryttely      
 Rentoutus        
 Uskonnonharjoitus       
 Visualisointi       
Itsekasvatus        
 Elämänkoulu       
 Itseapu (psykologia)       
 Itsekritiikki       
 Itsereflektio       
 Kouluttautuminen       
Itsensä toteuttaminen       
Jaksaminen        
Käsityö (toiminta)        
 Askartelu        
 Neulonta        
 Taidekäsityö       
Lepo         
Läsnäolo         
Matkailu         
 Hoitomatkailu       
 Hyvinvointimatkailu       
 Matkustaminen       
 Musta matkailu       
  Kummituskierrokset      
  Urbaani löytöretkeily     
 Tapahtumamatkailu       
 Vaellus        
Painonhallinta        
 Laihdutus        
  Laihdutuskuuri      
Surutyö         
 Lohdutus        
Taiteellinen työ        
Tiedonsaanti        
 Lähdekritiikki       
Tutkimustoiminta        
 Perustutkimus       
 Tutkimustyö       

Vuorovaikutustoiminta / suhdetoiminta

 

YLÄTERMIAlatermi1Alatermi2Alatermi3Alatermi4Alatermi5Alatermi6Alatermi7Alatermi8Alatermi9
Asiakastyö        
 Asiakaspalvelu       
Auttaminen        
 Hyvinvointipalvelut       
  Hemmottelu      
  Henkinen työsuojelu      
  Hoito       
   Eläintenhoito     
   Fysikaalinen hoito     
    Manipulaatiohoito    
    Mobilisaatiohoito    
   Green care     
   Hoitoonpääsy     
   Kauneudenhoito     
    Hiustenhoito    
    Ihonhoito     
    Kasvohoito    
    Käsienhoito    
   Kivunhoito     
   Liitännäishoito     
   Luontaishoito     
   Lääketieteellinen hoito    
   Lääkkeetön hoito     
   Päivähoito     
   Ravitsemushoito     
   Saattohoito     
   Sielunhoito     
  Hoitotyö       
   Holistinen hoitotyö     
    Kokonaisvaltainen hammashoito  
    Kokonaisvaltainen hoitotyö   
   Näyttöön perustuva hoitotyö    
   Uskonnollinen hoitotyö    
  Hoivatyö       
  Hyvinvointityö      
   Päihdetyö     
   Sosiaalityö     
    Uskonnollinen sosiaalityö   
  Ihmissuhdetyö      
  Terveydenhuolto      
   Kokonaisvaltainen terveydenhuolto   
  Terveyspalvelut      
   Mielenterveyspalvelut    
    Mielenterveystyö    
   Parantaminen (terveys)    
    Luonnonparannus    
   Sairaanhoito     
    Mielisairaanhoito    
    Psykiatrinen hoito    
     Pakkohoito   
   Terveydenhoito     
    Henkilökohtainen terveydenhoito  
   Terveystarkastukset     
  Tukipalvelut      
   Henkinen tuki     
    Debriefing    
    Henkinen ensiapu    
    Motivointi    
   Kriisityö      
   kuntoutuspalvelut     
    Kuntoutus    
   Psykososiaalinen tuki    
   Vertaistuki     
  Vitaminointi      
 Hyväntekeväisyys       
  Avustustoiminta      
  Filantropia      
  Köyhäinapu      
 Luonnonhoito       
  Metsänhoito      
   Luonnonmukainen metsänhoito   
   Metsänparannus     
 Neuvonta        
  Coaching       
   Johdon coaching     
   Motivointi     
   Psyykkinen valmennus    
  Koulutus       
   Itseopiskelu     
   Kasvatus      
    Holistinen kasvatus    
    Varhaiskasvatus    
   Mentorointi     
    Uskonnollinen mentorointi   
   Opetustyö     
    Aikuisopetus    
    Etäopetus     
    Kansanopetus    
    Kotiopetus    
    Kurssimuotoinen opetus   
    Lisäopetus    
    Luonto-opetus    
    Ryhmäopetus    
    Tietokoneavusteinen opetus   
    Tukiopetus    
   Tutkinnot      
    Vaihtoehtolääkinnän tutkinnot   
   Valistustoiminta     
    Eettinen kasvatus    
    Kansanvalistus    
    Rauhankasvatus    
    Seksuaalikasvatus    
    Tiedekasvatus    
    Tunnekasvatus    
    Vapaa sivistystyö    
    Terveyskasvatus    
     Ravitsemuskasvatus   
    Uskontokasvatus    
   Vertaisoppiminen     
   Yleisötyö      
  Konsultointi      
  Ohjaus (neuvonta ja opastus)     
   Hengellinen ohjaus     
   Opastus      
   Oppilaanohjaus     
  Ravitsemusneuvonta     
  Seksuaalineuvonta      
  Terveysneuvonta      
  Tulkinta       
   Kylmiltään lukeminen    
   Käsialantutkimus     
   Luennat      
    Aikaisempien elämien luennat   
   Persoonallisuuden arviointi    
   Povaus      
   Seanssit      
   Unien tulkinta     
    Unista ennustaminen   
  Valmennus      
   Perhevalmennus     
    Synnytysvalmennus    
   Yritysvalmennus     
 Rukoileminen       
 Terveyden edistäminen      
 Virkistystoiminta       
 Ystävätoiminta       
Esittäminen        
 Improvisointi       
 Musiikin esittäminen       
  Laulaminen      
  Rummutus      
  Veisaus       
 Näytteleminen       
Haastattelut        
 Tutkimushaastattelut       
Hanketoiminta        
 Kokeilu        
  Kokeellisuus      
  Opetuskokeilut      
 Ohjelmat (suunnitelmat)      
  Koulutusohjelmat      
 Projektit        
  Tutkimusprojektit      
Järjestötoiminta        
 Kerhotoiminta       
 Ryhmätoiminta       
 Tiimityö        
 Verkostoituminen       
 Vertaistoiminta       
 Yhteistyö        
  Kansainvälinen yhteistyö     
   Tieteellinen yhteistyö    
Kansalaistoiminta        
 Kansalaisjournalismi       
Kauppa         
 Kierrätys        
  Bookcrossing      
  Lehtikierto      
 Myyntityö        
  Erikoistavarakauppa      
   Irtaimen kauppa     
  Myynti       
   Alennusmyynti     
   Etämyynti      
    Postimyynti    
    Puhelinmyynti    
   Jälleenmyynti     
   Ulkomyynti     
  Osamaksukauppa      
  Päivittäistavarakauppa     
  Reilu kauppa      
   Eettinen kulutus     
  Taidekauppa      
  Tax-free-myynti      
  Vähittäiskauppa      
  Yritysmyynti      
 Osallistumistalous       
 Verkkokauppa       
Kotikäynnit        
Majoitustoiminta        
Markkinointi        
 Kampanjat        
  Jäsenkampanjat      
 Käännytys        
 Lobbaus        
 Lähetystyö       
 Verkostomarkkinointi      
Näyttelytoiminta        
Puhelinpalvelut        
Rauhantyö        
 Rinnakkaiselo       
Rituaalit         
 Evokaatio        
 Inkubaatio (rituaali)       
 Invokaatio        
 Kättenpäällepaneminen      
 Manaus        
  Eksorkismi      
 Pyhiinvaellukset       
 Riitit        
  Kalendaaririitit      
  Kriisiriitit       
  Puhdistusriitit      
  Siirtymäriitit      
   Initiaatiot      
 Rituaalitanssit       
 Salaseurojen rituaalit       
 Uhraaminen       
  Itseuhraus      
Tiedotus         
 Historian elävöittäminen      
 Julkaisutoiminta       
  Sanastotyö      
  Sähköinen julkaisutoiminta     
  Tieteellinen julkaisutoiminta     
   Vertaisarviointi (tieteellinen julkaiseminen)  
  Toimitustyö      
   Journalismi     
    Kansalaisjournalismi    
    Terveysjournalismi    
   Popularisointi     
    Tieteen popularisointi   
 Kustannustoiminta       
 Luova toiminta       
 Verkkoviestintä       
  Verkkokeskustelu      
  Vloggaus       
 Viestintä        
  Joukkoviestintä      
  Kansainvälinen viestintä     
  Kerronta       
   Kokemuskerronta     
   Kuvailu      
    Bibliografinen kuvailu   
     Luettelointi   
     Sisällönkuvailu   
      Asiasanoitus  
    Kuvaus (kuvailu)    
     Edustavuus (kulttuuriperintö)  
      Representaatio  
     Kansankuvaus   
  Liikeviestintä      
  Markkinointiviestintä     
   Asiakaskokemus     
   Markkinatutkimus     
   Palaute      
  Narratiivi       
  Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio   
  Sanallinen viestintä      
   Keskustelu     
   Kirjallinen viestintä     
    Kirjoittaminen    
   Kirjeenvaihto     
   Lehdistökirjoittelu     
   Selittäminen     
  Sanaton viestintä      
   Eleet      
   Ilmeet      
   Itkeminen     
  Sähköinen viestintä      
   Langaton viestintä     
  Terveysviestintä      
  Tiedeviestintä      
  Uskonnollinen viestintä     
Uskon tunnustaminen       

Kohdistuva toiminta

YLÄTERMIAlatermi1Alatermi2Alatermi3Alatermi4Alatermi5Alatermi6Alatermi7Alatermi8Alatermi9
Ajanhallinta        
Ajanvaraus        
Arkistointi        
 Arkistonhoito       
 Digitointi        
 Kirjastonhoito       
  Lainaustoiminta      
 Kokoelmatyö       
 Konservointi       
 Kopiointi        
Arpajaiset        
Edistäminen        
Etsintä         
Dokumentointi        
Hautaus         
 Polttohautaus       
Havainnointi        
 Itsehavainnointi       
 Myrskybongaus       
 Osallistuva havainnointi      
 Tunnistaminen       
  Ufohavaintojen tunnistaminen     
Havainnollistaminen        
 Todentaminen       
Hinnoittelu        
 Alennus        
 Maksuttomuus       
 Maksullisuus       
Keräys         
 Aineistonkeruu       
 Keruukilpailut       
 Perinteenkeruu       
 Rahankeräys       
 Tiedonhankinta       
  Tiedonhaku      
  Tietopalvelu      
Koetoiminta        
Kuvantaminen        
 Spektrikuvaus       
 Valokuvaus       
  Ajatusvalokuvaus      
  Aurakuvaus      
  Henkivalokuvaus      
  Tähtivalokuvaus      
Kääntäminen        
Lahjat         
Lajittelu         
 Erottelu        
 Profilointi        
Luopuminen        
 Irroittautuminen (filosofia)      
Opetukset        
Palvonta         
 Eläinten palvonta       
 Gurunpalvonta       
 Kuvainpalvonta       
 Luonnonpalvonta       
 Marian palvonta       
 Palvontaharjoitus       
  Kirtanat       
 Pyhittäytyminen       
 Vainajainpalvonta       
Pääoma         
 Aineeton pääoma       
 Henkinen pääoma       
 Kulttuurinen pääoma       
 Sosiaalinen pääoma       
Rahoitus         
 Almut        
 Apurahat        
  Opintoapurahat      
 Eettinen sijoittaminen      
 Lahjoitukset       
 Sponsorointi       
 Tutkimusrahoitus       
Rekisteröinti        
 Kirjaaminen       
Sisustus         
 Somistus        
Siunaaminen        
Stimulointi        
Suositukset        
 Hoitosuositukset       
 Ravitsemussuositukset      
Suojaus         
 Säteilyltä suojaaminen      
Syöminen        
 Aistinvarainen arviointi      
Tarhaus         
 Yrttitarhaus       
Tilastointi        
Tutkimus         
 Avaruustutkimus       
  Kuututkimus      
 Eksploratiivinen tutkimus      
 Kenttätutkimus       
 Luontaisterapiatutkimus      
 Myyttitutkimus       
 Pakanatutkimus       
 Selittäminen       
 Selvitys        
 SETI-tutkimus       
Valmistus        
 Potensointi       
 Uutto        
Ylistys         

 

Toimijat

 

YLÄTERMIAlatermi1Alatermi2Alatermi3Alatermi4Alatermi5Alatermi6Alatermi7Alatermi8Alatermi9
Brändit         
 Mallistot        
 Patentit        
 Tavaramerkit       
 Tuotesarjat       
Erisnimet         
 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Biofilia – Base for Biological Arts
 Agricola Loosi N:o 37       
 Aktiivinen synnytys (yhdistys)      
 Akupunktuurityöryhmä      
 Ananda Marga Joogayhteisö      
 Ananda Seva (yhdistys)      
 Antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys    
 Antroposofisen lääketieteen yhdistys     
 Arktinen modernin luontaisterapian yhdistys    
 Arktiset Aromit       
 Association for Research and Enlightenment    
 Astanga joogakoulu       
 Aurinko-Maa ry       
 Ayurveda-keskus       
 Azazelin tähti (yhdistys)      
 Biodynaaminen yhdistys      
 BioforceCenter association      
 Bodhidharma (yhdistys)      
 Brahma Kumaris       
 Buddhalainen Dharmakeskus      
 Buddhalainen yhteisö Triratna      
 Budokwai (yhdistys)       
 Bujinkan Shinden dojo Finland (yhdistys)     
 Danakosha Finland       
 Dharmakustannus       
 Divine Light Mission       
 Elpo (yhdistys)       
 Eläinsuojeluliitto Animalia      
 Elävä maa (yhdistys)       
 Elävä raakaravinto (yhdistys)      
 Elävän ravinnon yhdistys      
 Esko Jalkanen – luonnonvoimat yhdistys     
 Espoon steinerkoulu       
 Etelä-Pohjanmaan steinerkouluyhdistys     
 Etnia (yhdistys)       
 Four Winds Tuki (yhdistys)      
 Frantsilan yrttitila       
 Föreningen St. Henrik      
 Global Consciousness Project      
 Gnostilainen seura       
 Goetheanisen taiteen yhdistys      
 Happy Science Finland (yhdistys)     
 Healing Rooms Finland      
 Helsingin kaupunki. Vaihtoehtoisen terveydenhuollon ryhmä   
 Henkisen alan työntekijät      
 Helsingin Rudolf Steiner -koulu      
 Helsingin Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys    
 Helsingin seudun uusi steinerkoulu     
 Hidasta elämää Suomi      
 Hiljaisuuden ystävät       
 Holjutai (yhdistys)       
 Hyötykasviyhdistys       
 Ihmisyyden tunnustajat      
 International Buddhist Union      
 Itsenäinen ja riippumaton Suomen vanha Druid-veljeskunta   
 Jumalten ystävät       
 Jyväskylän seudun Steinerkoulun kannatusyhdistys    
 Kabbalah Centre       
 Kalevalaisen runokielen seura      
 Kalevalaseura       
 Kaltio loosi n:o 57 Oulu      
 Kansainvälinen yhteis-vapaamuurarijärjestö le Droit Humain Suomen liitto  
 Kansallis-mytologinen yhdistys      
 Karatas-Seura       
 Keuruun ekokylä       
 Konsan perinne- ja kulttuuriyhdistys     
 Kriittinen korkeakoulu      
 Kriittinen korkeakoulu. Kasvatuskulttuuriprojekti    
 Krishna-liike ISKCON       
 Kristosofinen kirjallisuusseura      
 Kultaisen aamunkoiton hermeettinen sääntökunta    
 Kulttuuriyhdistys Maailmanpylväs     
 Kuopion aikidoseura Tenchikan      
 Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys    
 Kuva ja sana (yhtiö)       
 Kyrönniemen hiljaisuuden keskus     
 Lahden Minerva       
 Lahden Rudolf Steiner -koulu      
 Lappeenrannan Steiner-päiväkodin kannatusyhdistys    
 Lectorium Rosicrucianum      
 Lehto – Suomen luonnonuskontojen yhdistys    
 Luominen ry       
 Luomu-Liitto       
 Luonnonfilosofian seura      
 Luonnonlapsi (yhdistys)      
 Luonnonlääketieteen keskusliitto     
 Luonnonmukaisen elintarviketuotannon yhteistyöryhmä   
 Luonnonmukaisen puutarhatuotannon strategiatyöryhmä   
 Luonnonmukaisen rakentamisen keskus     
 Luonnonmukaisen viljelyn toimikunta     
 Luontaistuntijat osuuskunta      
 Länsimaisen buddhalaisen veljeskunnan ystävät    
 Maahengen temppeli       
 Maailman kristinuskon yhdistämisseura     
 Maan ystävät ry       
 Maatiainen (yhdistys)      
 Monroe instituutti       
 Morbackan hiljaisuuden yhteisö      
 Mysteeni (yhdistys)       
 National Spiritual Assembly of the Baha’is of Canada    
 Odd Fellow -järjestöt       
 Ortodoksinen kirjallisuusyhdistys Ortokirja     
 Osuuskunta Suomen Taolainen Neijing-koulu    
 Oulun steinerkoulu       
 Oulun seudun steinerkoulun kannatusyhdistys    
 Pakanaverkko (yhdistys)      
 Paranormaalin tieteellinen tutkijaverkosto ParaNet    
 Phoenix Loosi 3       
 P. Johannes Loosi n:o 4      
 Pohjoismaiden analyyttinen trilogia instituutti    
 Porin joogakerho       
 Porvoon steinerkoulun kannatusyhdistys     
 Prometheus-leirin tuki      
 Prometheus-leirit       
 Pyhän Michaelin loosi 31      
 Rajatiedon yhteistyö (yhdistys)      
 Reiki (yhdistys)       
 Riippumattoman Odd Fellow -veljeskunnan Suomen suurloosi   
 Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys     
 Ruusu-Ristin Kirjallisuusseura      
 Ruusu-Ristin Vapaamuurariveljeskunta     
 Ruusuristin veljeskunta AMORC      
 Ruusu-Risti (yhdistys)      
 Ryhmätyö (yhdistys)       
 Sathya Sai Dharma (yhdistys)      
 Savo loosi n:o 14       
 Savon kilta       
 Setin temppeli       
 Shamaaniseura       
 Share International       
 Siddhanta Yoga Academy      
 Sensorisen integraation terapian yhdistys     
 Sielunterveysseura       
 Sininen kilta       
 Skepsis (yhdistys)       
 Society for Psychical Research      
 Sri Chinmoy Centre       
 Steiner-opetuksen työryhmä      
 Steinerkasvatuksen liitto      
 Steinerpedagogiikan seura      
 Steinerpedagogiikan yhteisöt (yhdistys)     
 Stor Capitlet i Finland (järjestö)      
 Summit Lighthouse. Helsingin opintoryhmä     
 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura     
 Suomen aforismiyhdistys      
 Suomen aikidoliitto       
 Suomen Amma-keskus      
 Suomen analyyttinen trilogia -yhdistys     
 Suomen antroposofinen liitto      
 Suomen arkeoastronominen seura     
 Suomen aromaterapeutit      
 Suomen aromaterapiaopisto      
 Suomen astrologinen seura      
 Suomen bahá’íden kansallinen henkinen neuvosto    
 Suomen bahá’í-julkaisut      
 Suomen bahà’í-yhteisö      
 Suomen biohammaslääketieteen yhdistys     
 Suomen Enneagrammi (yhdistys)     
 Suomen Falun Dafa -yhdistys      
 Suomen gemmologinen seura      
 Suomen henkisen kehityksen liitto     
 Suomen homeopaatit      
 Suomen hypnoosiyhdistys      
 Suomen itämainen seura      
 Suomen jalokiviharrastajain yhdistys     
 Suomen muinaisen ja oikeutetun riitin korkein neuvosto   
 Suomen joogaliitto       
 Suomen joogaopisto       
 Suomen kiinalaisen lääketieteen liitto     
 Suomen kinesiologiayhdistys      
 Suomen Kinestetiikkayhdistys      
 Suomen kirjallisuusterapiayhdistys     
 Suomen kiropraktikkoliitto      
 Suomen kristiyhteisö       
 Suomen logoterapiainstituutti      
 Suomen logoterapiayhdistys      
 Suomen luonneanalyyttinen vegetoterapiayhdistys    
 Suomen luontaisterapeuttien liitto     
 Suomen lääketieteen filosofian seura     
 Suomen makrobioottinen yhdistys     
 Suomen manuaalisen lääketieteen yhdistys    
 Suomen merkkimestarimuurarien suurloosi    
 Suomen mielenterveysseura      
 Suomen Moniääniset       
 Suomen Montessoriliitto      
 Suomen muinaistaideseura      
 Suomen musiikkiterapiayhdistys     
 Suomen NLP-yhdistys      
 Suomen perinteisen kiinalaisen lääketieteen yhdistys    
 Suomen refleksologit       
 Suomen Rose Croix yhdistys      
 Suomen Rosen-terapeutit (yhdistys)     
 Suomen sielunhoitoterapeutit      
 Suomen Soka Gakkai International     
 Suomen spiritualistinen seura      
 Suomen suurloosi       
 Suomen syrjäytetyt (yhdistys)      
 Suomen sähköherkät       
 Suomen taideterapiayhdistys      
 Suomen taido dan -yhdistys      
 Suomen taidoliitto       
 Suomen Temppeliritarien ja Jerusalemin Pyhän Johanneksen, Palestiinan, Rhodoksen ja Maltan yhdistyneen uskonpuolustajien vapaamuurallisen ritarikunnan suurpriorio
 Suomen temppeliritarien ja Maltan ritarien yhdistys    
 Suomen Terveysjärjestö      
 Suomen ufotutkijat       
 Suomen Urantia-seura      
 Suomen valokuvaterapiayhdistys     
 Suomen vapaa katolinen kirkko      
 Suomen Vodder-lymfaterapeutit     
 Suomen vyöhyketerapeutit      
 Suomi-Intia-seura       
 Svenska Frimurare Orden i Finland     
 Symposium on Western Esotericism     
 Tammes        
 Tampereen aikidoseura Nozomi      
 Tampereen astrologinen seura      
 Tampereen kivikerho       
 Tampereen Rudolf Steiner -koulu     
 Tampereen Steiner-kouluyhdistys     
 Tavastia loosi n:o 10       
 Telos-Finland       
 Temppeliherrain ritarikunta. Suomen suurpriorikunta    
 Teosofinen seura       
 Teosofinen seura. Kalevala-loosi     
 Teosofinen seura. Uranus looshi      
 Terveydenhoidon valinnanvapaus     
 Timanttipolku-buddhalaisuus (yhdistys)     
 TM-liitto        
 Totuuden talo (yhteisö)      
 Towards holistic well-being (international conference)   
 Turku Aikikai (yhdistys)      
 Turun joogayhdistys       
 Turun Steiner-koulu       
 Turun Steiner-päiväkoti      
 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa      
 UFO-Finland (yhdistys)      
 Urantia-kirjan tukiryhmä      
 Uskontojen uhrien tuki      
 Utele-instituutti       
 Uususkonnollisuutta tutkiva työryhmä     
 Vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön tarpeita selvittävä työryhmä  
 Valamon opisto       
 Valamon ystävät       
 Valitut Palat (yhtiö)       
 Valonkantajat (yhdistys)      
 Valokotoyhdistys       
 Vantaan seudun steinerkoulu      
 Vantaan seudun steinerkoulun kouluyhdistys    
 Vantaanseudun steinerpäiväkotien kannattajayhdistys   
 Vapautumisen tie kannatusyhdistys     
 Vegaaniliitto       
 Via (yhdistys)       
 Via-akatemia       
 Via-akatemian säätiö       
 Vihreä elämänsuojelun liitto      
 Viides askel (yhdistys)      
 Viisas Elämä       
 V. ja O.M. Tutkimusloosi Minerva n:o 27     
 V. ja O.M. Vaaka loosi N:o 29      
 Ykseys (yhdistys)       
 Zenshindojo (yhdistys)      
Käännösnimet        
 Maailman kristinuskon yhdistämisseura     
Henkilönnimet        
 Aalberg, Veikko, 1941-      
 Aarva, Pauliina, 1948-       
 A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, 1896-1977    
 Adamski, George       
 Agrippa, Heinrich Cornelius      
 Aho, Antti J., 1900-1960      
 Ahokallio, Tapio, 1945-      
 Ahola, Ritva, 1941-       
 Ahola-Valo, Aleksanteri, 1900-1997     
 Ahtola, Jouko       
 Akong Tulku, Rinpoche      
 Alaspää, Samuli, 1936-      
 Alstedt, Maria       
 Amritaswarupananda, swami      
 Andersson, Minna, 1973-      
 Andrés, Pablo       
 Apuli, Rita        
 Ara, Ture, 1903-1979       
 Arnkil, Rolf, 1923-1964      
 Artemidóros, Daldislainen      
 Asikainen, Olavi J., 1931-      
 Aspinen, Risto, 1926-       
 Bahá’u’lláh, 1817-1892      
 Bailey, Alice       
 Banks, Anja       
 Baxter, Mary       
 Bell Werber, Eva       
 Berg, Katrina, 1944-       
 Bergström, Matti, 1922-      
 Besant, Annie       
 Blavatsky, Helena Petrovna      
 Blomqvist, Johanna, 1973-      
 Blomster, Salme       
 Bock, Ior, 1942-2010       
 Boehme, Mirjam de       
 Boguslawski, Julia von, 1984-      
 Borg, Björn, 1945       
 Borg, Marika       
 Bowellan, Suvi, 1975       
 Broman, Johanna       
 Broo, Måns, 1973       
 Brunson, Nancy M       
 Brunton, Paul       
 Buddha        
 Bulwer-Lytton, Edward      
 Busch, Oscar       
 Bäckman, Johan, 1971-      
 Castaneda, Carlos       
 Cayce, Edgar       
 Cayce, Hugh Lynn       
 Charpentier, Pehr, 1931-      
 Chögyam Trungpa       
 Clark, Hulda       
 Coco, Vuokko, 1959-       
 Crowley, Aleister       
 Dalai Lama XIV       
 Davis, Andrew Jackson      
 Doyle, Arthur Conan       
 Dunderfelt, Tony, 1955-      
 von Däniken, Erich       
 Eccles, John C., 1903-1997      
 Eckart, mestari       
 Edberg, Rolf       
 Eenok        
 Eerikäinen, Atso, 1944-      
 Ehdin, Sanna, 1961-       
 Elovaara, Jorma, 1946-2019      
 Enges, Pasi, 1958-       
 Enqvist, Kari, 1954-       
 Enäkoski, Ritva, 1948-       
 Ertama, Erkki, 1927-2010      
 Ervast, Pekka, 1875-1934      
 Eskelinen, Kirsi, 1961-      
 Estés, Clarissa Pinkola      
 Estlander, Ann-Mari, 1947-      
 Fagerström, Ritva, 1943-      
 Fahler, Jarl, 1925-       
 Farhi, Donna       
 Fort, Charles       
 Fortune, Dion       
 France, Anatole       
 Fyrqvist, Minna-Maria, 1967-      
 Geller, Uri        
 Gibran, Kahlil, 1883-1931      
 Govinda, Anagarika       
 Graae, Markku, 1940-       
 Grahn-Wilder, Malin, 1981-      
 Grann, Juhan af       
 Grönlund, Elina, 1940-      
 Gullman, Erik, 1951-       
 Gurdjieff, G. I., kuollut 1949      
 Gustafsberg, Jutta, 1973-      
 Haapanen, Atso, 1963-      
 Haasiosalo, Pentti       
 Haikonen, Sanna, 1979-      
 Hakkarainen, Pekka, 1955-      
 Halén, Harry, 1943-       
 Hallenberg, Helena, 1957-      
 Halme, Esko, 1911-1981      
 Halmetoja, Jaakko, 1987-      
 Harjunpää, Heli, 1963-      
 Harmia-Pulkkinen, Tuulikki, 1956-     
 Haukatsalo, Kim, 1953-      
 Hautala, Tiina (kirjailija)      
 Havina, Heikki, 1932-       
 Heikka, Mikko, 1944-       
 Heikkilä, Antti, 1946-       
 Heilala, Johannes, 1909-      
 Heima, Tuula, 1952-       
 Heindel, Max       
 Heinola, Seppo, 1944-      
 Hellsten, Tommy, 1951-      
 Heng, Bey, 1925-       
 Hermonen, Merja, 1962-      
 Hildegard, Bingeniläinen, 1098-1179     
 Hildén, Leo, 1919-       
 Hiltunen, Juha, 1953-       
 Hiltunen, Paavo, 1923-2013      
 Hirvonen, Kaarle, 1914-1997      
 Hjelm, Titus, 1974-       
 Hof, Wim        
 Honkanen, Nina Kristiina, 1965-      
 Hovi, Tuomas, 1979-       
 Huhtamies, Mikko, 1960-      
 Hytönen, Elina, 1936-       
 Hyötyniemi, Heikki, 1963-      
 Häkkinen, Jukka, 1969-      
 Häkkinen, Perttu, 1979-2018      
 Hämeenniemi, Eero, 1951-      
 Hämäläinen, Pekka, 1949-      
 Hänninen, Osmo, 1939-      
 Iitti, Vesa, 1972-       
 Ilkka, Seppo, 1943-       
 Innanen, Toivo, 1908-1963      
 Ionowa, Aleksandra, 1899-1980      
 Isomäki, Heli, 1971-       
 Isomäki, Risto, 1961-       
 Itäranta, Emmi, 1976-       
 Ivalo, Mielikki, 1907-1995      
 Jaakkola, Kaisa, 1982-       
 Jakonen, Juha-Pekka       
 Jalkanen, Esko, 1921-       
 Jalovaara, Ville, 1976-       
 Janerva, Juha       
 Jeesus        
 Jeromaa, Liisa, 1946-       
 Jokiniva, Mia, 1978-       
 Jovaliste, Jean       
 Juhola, Niina-Matilda, 1974-      
 Jung, C. G.        
 Junkkaala, Eero, 1947-      
 Junnonaho, Martti, 1948-      
 Juntumaa, Birgitta, 1948-      
 Juurikkala, Kaija, 1959-      
 Jyväkorpi, Markku, 1942-      
 Järveläinen, Petri, 1965-      
 Järvilehto, Lauri, 1977-      
 Järvinen, Matti, 1980-       
 Kaarakainen, Pekka       
 Kaartinen, Marjo, 1964-      
 Kaitaharju, Tapio, 1923-2004      
 Kaitera, Pentti, 1905-1985      
 Kalajoki, Olli, 1948-       
 Kallinen, Yrjö, 1886-1976      
 Kallio, Maaret, 1977-       
 Kallio, Pirjo, 1944-       
 Kallio-Soukainen, Ilmo      
 Kallio-Tamminen, Tarja, 1955-      
 Kampman, Reima, 1943-      
 Kankaanniemi, Matti, 1974-      
 Kannisto, Liisa, 1942-       
 Karén, Michelle, 1960-      
 Karilahti, Anne, 1970-       
 Kariranta, Kaisa, 1973-      
 Karmanen, R. A.       
 Karmen Shi Englan       
 Karmitsa, Kalevi, 1946-      
 Karppinen, Hannes       
 Kaski, Liisa, 1977-       
 Kasl, Charlotte Davis       
 Kassara, Heidi, 1949-       
 Kassila, Taavi, 1953-       
 Kassila, Teemu, 1952-       
 Kassinen, Aino, 1900-1977      
 Kauhanen, Erkki, 1957-      
 Kauhanen, Riku, 1986-      
 Kauhanen-Simanainen, Anne, 1952-     
 Kazantzakis, Niko       
 Kelosaari, Artemis, 1989-      
 Kemppainen, Rauni, 1946-      
 Keppe, Norberto R.       
 Keski-Kujala, Irene       
 Keskitalo, Jupe, 1974-       
 Keskitalo, Marko, 1970-      
 Ketola, Kimmo, 1965-       
 Khalsa, Inderjit Kaur, 1970-      
 Kilpeläinen, Irja, 1911-1999      
 Kiminkinen, Tapani, 1954-      
 King, Serge Kahili       
 Kinnaman, Gary D.       
 Kinnunen, Liisa, 1937-      
 Kiuru, Paavo, 1907-1985      
 Kivimetsä, Raija       
 Kivimäki-Luukkonen, Katriina      
 Kivimäki, Ulla, 1954-       
 Kivilohkare, Benjamin, 1946-      
 Klint, Hilma af       
 Knuuti, Juhani, 1960-       
 Koivukari, Tapio, 1959-      
 Koivula, Tapani, 1946-      
 Koivunen, Pasi, 1936-       
 Kojonen, Erkki Vesa Rope, 1982-      
 Kokkinen, Nina, 1978-      
 Kontala, Janne, 1969-       
 Kontro, Miia, 1982-       
 Kortejärvi, Hanna, 1972-      
 Koskela, Kirsti, 1945-       
 Koski, Kaarina, 1968-       
 Koski, Mervi, 1955-       
 Koskinen, Eero V., 1891-1974      
 Koskinen, Inkeri, 1977-      
 Kosmos, Kari, 1957-       
 Kossila, Pentti, 1927-1993      
 Krishnamrita Prana, swamini      
 Krishnamurti, J.       
 Kontula, Osmo, 1951-       
 Kopakkala, Aku, 1958-      
 Krohn, Helmi, 1871-1967      
 Krohn, Sven, 1903-1999      
 Kuhalampi, Harri, 1955-      
 Kuisma, Väinö, 1961-       
 Kuismanen, Raimo, 1959-      
 Kulovesi, Anja       
 Kuningas, Tapani, 1945-2009      
 Kunz, Dora        
 Kuoppamäki, Jukka, 1942-      
 Kuorelahti, Elina, 1979-      
 Kuvajainen, Juha       
 Kuznetsov, Boris       
 Kyröläinen, Juhani, 1948-      
 Kännö, Heikki, 1968-       
 Laakso, K. Oso       
 Laaksonen, Salli       
 Laatikainen, Reijo, 1967-      
 Lagerstedt, Ilpo, 1949-      
 Lafontaine, Juan Francisco, 1977-     
 Lahdenperä, Osmo, 1939-      
 Lahdes, Tero, 1959-       
 Laine, T. P., 1931-       
 Laitinen, Jaakko, 1938-      
 Lakanen, Ensio, 1948-       
 Lamberg, Marko, 1969-      
 Lapinoja, Harri, 1982-       
 Lappalainen, Mirkka, 1975-      
 Lappi, Arto, 1966-       
 Lassus, Allan, 1938-       
 Latva, Otto, 1985-       
 Lauerma, Hannu, 1961-      
 Lauraéus, Ritva, 1946-       
 Laurikainen, K. V., 1916-1997      
 Leeuw, J. J. van der       
 Lehtinen, Reino, 1941-      
 Lehtiranta, Erkki, 1955-      
 Leisti, Tuomas, 1977-       
 Lempiäinen, Pentti, 1932-      
 Leponiemi, Aila Minerva      
 Liikala, Pauli, 1950-       
 Lilius-Mustapa, Margit      
 Lilja, Jenny, 1925-1998      
 Lilja, Jukka-Pekka       
 Lillqvist, Outi, 1969-       
 Lindholm, Tiina, 1959-      
 Lindqvist, Martti, 1945-2004      
 Lindstedt, Laura, 1976-      
 Lin, Jutang        
 Liuksiala, Katja, 1966-       
 Lohtaja, Kirsi, 1967-       
 Lohvansuu, Eino       
 Lundberg, Tom, 1951-       
 Luoma, Matti, 1925-2007      
 Luoto, Reima T. A., 1940-      
 Luukanen, Rauni-Leena, 1939-2015     
 Luukkonen, Helena, 1952-      
 Luukkonen, Monika, 1971-      
 Lång, Markus, 1968-       
 Lähde, Erkki, 1938-       
 Maarala, Janne, 1971-       
 Maarala, Lauri, 1948-       
 Mahesh Yogi, Maharishi      
 Mahlamäki, Tiina, 1964-      
 Malkavaara, Mari, 1956-      
 Mannero, Jorma, 1919-1972      
 Manninen, Markku, 1957-      
 Markoff, Anu, 1978-       
 Matilainen, Tuulia, 1972-      
 Mattila, Antti, 1957-       
 Maunonen, Tamara       
 McGlinn, Sari       
 Meller, Leo, 1942-       
 Miettinen, Esko, 1947-      
 Mikkonen, Nanna, 1970-      
 Miller, Sherod       
 Moilanen, Mauno, 1947-      
 Moilanen, Olavi, 1945-      
 Moisala, Marjut       
 Montonen, Uuno, 1891-1973      
 Muhonen, Jaakko, 1966-      
 Mustavuori, Jaana-Mirjam, 1961-      
 Mustelin, Nils, 1931-2004      
 Mustonen, Esko, 1926-1999      
 Muller-Freienfels, Richard      
 Mylläri, Marketta, 1941-      
 Mäkelä, Hannamari, 1978-      
 Mäkelä, Rauli, 1946-       
 Mäkelä, Sirpa, 1955-       
 Mäki, Oili, 1925-2011       
 Mörö, Levente, 1972-       
 Namhila, Ellen Ndeshi, 1963-      
 Nefastos, Johannes       
 Neitsyt Maria       
 Nerval, Gérard de       
 Niemi, Merja, 1952-       
 Niemi, Niilo       
 Nieminen, Jukka E., 1967-      
 Nieminen, Kauko, 1929-      
 Nieminen, Petteri, 1968-      
 Nieminen, Saul, 1913-1990      
 Niinimäki, Mikael       
 Niinisalo, Suvi, 1977-       
 Nikolainen, Aimo T., 1912-1995      
 Nikula, Raimo A., 1951-      
 Nissinen, Aila, 1916-1973      
 Nissinen, Vesa, 1958-       
 Nordin, Maria, 1983-       
 Noreika, Valdas, 1980-      
 Noronen, Olavi, 1946-      
 Nurminen, Maarit, 1967-      
 Nurminen, Raija, 1956-      
 Nuutinen, Rainer, 1917-      
 Nydahl, Ole       
 Nyholm Winqvist, Agneta      
 Näreaho, Leo, 1962-       
 Närvä, Jaakko, 1973-       
 Oja, Airi, 1958-       
 Ojanen, Eero, 1954-       
 Ojanen, Markku, 1944-      
 Oksanen, Osmo       
 Olcott, Henry S.       
 Omar Khaijam, 1048-1131      
 Osho, 1931-1990       
 Oulasmaa, Minna, 1967-      
 Paakkola, Esko, 1950-2020      
 Pacheco, Cláudia Bernhardt      
 Padmasambhava       
 Pajuluoma, Anne, 1948-2013      
 Palomäki, Ulla, 1959-       
 Palmu, Annu, 1958-       
 Palomäki, Karita, 1970-      
 Palosaari, Iris, 1932-       
 Paracelsus        
 Parkkinen, Marja-Leena, 1945-      
 Paulamäki, Essi, 1980-      
 Peale, Norman Vincent      
 Pelli, Raija, 1957-       
 Peltola, Heikki, 1952-       
 Pentikäinen, Juha, 1940-      
 Perttola-Flinck, Aikki, 1922-      
 Peura, Aleksi, 1990-       
 Pessi, Anne Birgitta, 1975-      
 Piekkola, Hannu, 1960-      
 Pietiäinen, Antti, 1946-      
 Piippo, Sinikka, 1955-       
 Pimiä, Vappu, 1978-       
 Pistemaa, Anita       
 Plaami, Aulikki       
 Plaami, Seppo       
 Pohjonen, Mauno, 1907-      
 Pore, Uuno, 1905-1982      
 Porkka-Helenius, Aila, 1934-      
 Poskiparta, Pete, 1977-      
 Potinkara, Nika       
 Prami, Ulla, 1982-       
 Prophet, Elizabeth Clare      
 Pusa, Satu        
 Puustinen, Antti, 1961-      
 Pylkkänen, Paavo, 1959-      
 Qvick, Jeremy, 1988-       
 Raami, Asta, 1967-       
 Raevaara, Tiina, 1979-       
 Rahikainen, Klaus, 1958-      
 Raipala-Cormier, Virpi, 1952-      
 Raippamaa, Orvo, 1907-1976      
 Ramacharaka, Yogi       
 Ramana Maharshi       
 Ramstadius, Nina       
 Ramstedt, Tommy, 1984-      
 Ranta-Kahila, Jenni       
 Rantanen, Vilho, 1899-1978      
 Ranto, Kirsi, 1978-       
 Rasimus, Tuomas, 1974-      
 Rasku, Teuvo, 1909-       
 Rauhala, Lauri, 1914-2016      
 Raunio, Raili, 1944-       
 Rautaniemi, Matti, 1981-      
 Rautaparta, Malla, 1953-      
 Rautavaara, Toivo, 1905-1987      
 Reijonen, Annikki, 1897-1934      
 Reijonen, Kati, 1959-       
 Reinikainen, Pekka, 1947-      
 Remes, Marjo, 1957-       
 Reponen, Oskar, 1928-1997      
 Rhine, Joseph, 1895-1980      
 Riikonen, Kalevi, 1950-      
 Rijckenborgh, Jan van       
 Roerich, Nicholas, 1874-1947      
 Rokka, Jukka, 1913-2002      
 Rosenkreutz, Christian      
 Ruoho, Aila, 1964-       
 Ruokanen, Katariina, 1954-      
 Ruonansuu, Jutta       
 Ruuska, Anna-Liisa, 1927-      
 Räisänen, Simo, 1942-      
 Saarikoski, Tuula, 1936-      
 Saarinen, Reima, 1950-2003      
 Saarinen, Saana, 1958-      
 Saarisalo, Aapeli, 1896-1986      
 Saarni, Jorma       
 Sabelström, Hanna-Leena, 1964-      
 Sahimaa, Jaakko, 1923-2005      
 Saint-Germain, kreivi de      
 Sallamo-Lavi, Anuirmeli, 1963-      
 Salmenperä, Liisa, 1958-      
 Salmenpohja, Ilkka, 1970-      
 Salminen, Matti, 1956-      
 Salo, Matti J., 1955-       
 Salomaa, Paula, 1956-       
 Salomies, Ilmari, 1893-1973      
 Sande, Helmer, 1922-2014      
 Sangharakshita, sthavira      
 Sankelo, Merja, 1956-       
 Santavuori, Risto, 1954-      
 Sappinen, Jorma-Veikko      
 Sathya Sai Baba       
 Satri, Janna, 1980-       
 Saure, Heikki, 1965-       
 Seppälä, Johannes, 1944-      
 Seppälä, Olli, 1957-       
 Seppälä, Pertti       
 Seppälä, Serafim, 1970-      
 Setälä, Johannes, 1941-      
 Shanti Devi       
 Siirala, Aarne, 1919-1991      
 Siitoin, Pekka, 1944-2003      
 Siivola, Markku, 1945-      
 Sillfors, Mikko, 1973-       
 Siltala, Markku, 1964-       
 Silvo, Satu, 1962-       
 Siren, Päivi Ingrid, 1958-      
 Sirenius, Ilari, 1943-       
 Siukonen, Jyrki, 1959-       
 Sivelä, Jonas, 1977-       
 Skarp, Ari-Pekka, 1975-      
 Skinnari, Simo, 1952-       
 Smith, Wilbur       
 Soback, Dan       
 Somppi, Jani, 1972-       
 Somppi, Taija, 1967-       
 Sormunen, Urho, 1947-      
 Sovijärvi, Olli, 1979-       
 Sri Aurobindo       
 Stark, Laura, 1966-       
 Stead, William T.       
 Steiner, Rudolf       
 Stenberg, Sven, 1934-       
 Styrman, Tuula, 1959-       
 Subba Row, T.       
 Suhola, Johannes, 1908-1984      
 Suhr, Carla, 1972-       
 Sui, Choa Kok       
 Suntola, Tuomo, 1943-      
 Suonoja, Kyösti, 1937-      
 Susanna, Terhi       
 Suutari, Viljo, 1903-       
 Syvärinen, Katri, 1977-      
 Svanberg, Jan, 1968-       
 Swedenborg, Emanuel      
 Svennevig, Hanna       
 Syrjälä, Teemu, 1982-       
 Székely, Edmond Bordeaux      
 Tabet, Sirpa, 1943-       
 Tahkokallio, Keijo, 1943-      
 Tainio, Tiina, 1972-       
 Taipale, Anna, 1980-       
 Taivasmaa, Jarko, 1975-      
 Tamminen, Tapio, 1954-      
 Tanskanen, Elina, 1977-      
 Tarvainen, Veikko, 1956-      
 Taylor, Gordon Rattray      
 Taylor, John, 1960-       
 Teerikorpi, Pekka, 1948-      
 Teide, Timo, 1967-       
 Teilhard de Chardin, Pierre      
 Tenhiälä, Juho, 1912-1999      
 Tenkanen, M. V., 1911-1971      
 Tervas, Taimi, 1883-1937      
 Tillander, Asta, 1945-       
 Timonen, Aarne       
 Tolle, Eckhart, 1948-       
 Tolonen, Matti, 1941-       
 Tolstoi, Leo, 1828-1910      
 Tompuri, Sinikka, 1944-      
 Totuudentalo, Iisakki       
 Toukonen, Marja Leena, 1951-      
 Tukiainen, Maaretta, 1968-      
 Tuomola, Martti, 1938-2001      
 Turunen, Kari E., 1948-      
 Tuuri, Antti, 1944-       
 Tykkyläinen, Elise, 1980-      
 Töytäri, Juhani, 1953-       
 Usma, Anna-Maija       
 Usui, Mikao       
 Utriainen, Terhi, 1962-      
 Uusitalo, Nina, 1979-       
 Vaarama, Pentti, 1925-      
 Vahtera, Sarita       
 Vakkuri, Raimo, 1946-       
 Valo, Tuomas, 1962-       
 Valtonen, Leila, 1947-       
 Valvanne, Hugo, 1894-1961      
 Van Praagh, James       
 Vapa, Marko, 1977-       
 Vasara, Mitra, 1979-       
 Vaskilampi, Tuula, 1943-      
 Vatsjajana        
 Veenkivi, Liisa, 1943-2009      
 Vieira, Waldo       
 Vihreäsalo, Keiju, 1971-      
 Viljanne, Eino       
 Vikström, Erik, 1941-       
 Vihma, Antto, 1978-       
 Viro, Voitto, 1914-1999      
 Virolainen, Harri, 1974-      
 Virolainen, Ilkka, 1974-      
 Virta, H. N.       
 Virtanen, Leea, 1935-2002      
 Virtanen, Leena (Leena Kristiina), 1960-     
 Visala, Aku, 1979-       
 Vivekananda, Swami       
 Vogel, Alfred       
 Voipio, Aarni, 1891-1965      
 Vuolanto, Pia, 1970-       
 Väänänen, Mikko, 1980-      
 Wahlström, Riitta, 1946-      
 Watts, Alan W.       
 Weissenberg, Hanne von, 1969-      
 Westcott, W. Wynn       
 Wettenhovi-Aspa, Sigurd, 1870-1946     
 White Eagle (henki)       
 Wihuri, Antti-Juhani, 1965-      
 Wikström, Sanna, 1980-      
 Wilenius, Reijo, 1930-2019      
 Will-Vidlund, Marjaana, 1963-      
 Wirén, Ulvi       
 Wyskiel, Anu       
 Xavier, Francisco Cândido      
 Yesudian, Selvarajan       
 Ylenius, Enni, 1987-       
Lyhenteet        
 Chinmoy, Sri       
 Nostradamus       
 Sokrates        
 Yogananda       
Nimimerkit        
 Lempinimet       
  Ánandamúrti, 1921-1990     
  Amma, äiti, 1953-      
  Babaji       
  Cheiro       
  Davitašvili, Džuna      
 Salanimet        
  Artemajos      
  Dhyan Manik      
  Sagittarius      
 Taiteilijanimet       
  Aleksej, 1931-2008      
  Andreas, veli      
  Bô Yin Râ       
  Hawk, Olliver, 1930-1988     
  Hän Joka Uneksii      
  Inside Flame      

Rooli (tehtävä)

 

YLÄTERMIAlatermi1Alatermi2Alatermi3Alatermi4Alatermi5Alatermi6Alatermi7Alatermi8Alatermi9
Ammatinharjoittajat        
 Ammattinimikkeet       
  Akupunkturistit      
  Analyytikot      
  Antropologit      
  Arkeoastronomit      
  Arkeologit      
  Arkkitehdit      
  Assyriologit      
  Astrologit       
  Doulat       
  Egyptologit      
  Eläintenhoitajat      
  Ennustajat      
   Kädestä ennustajat     
  Esiintyjät       
   Haastattelijat     
   Juontajat      
  Farmaseutit      
  Filosofit       
  Folkloristit      
  Fysioterapeutit      
  Fyysikot       
  Grafologit       
  Hammaslääkärit      
  Hierojat       
  Hypnologit      
  Insinöörit       
  Jalkaterapeutit      
  Joogit       
   Joogaohjaajat     
  Juontajat       
  Kampaajat      
  Kansatieteilijät      
  Kasvatustieteilijät      
  Kasvitieteilijät      
  Keksijät       
  Kielitieteilijät      
  Kirjailijat       
   Tietokirjailijat     
  Kirkon työntekijät      
   Lähetystyöntekijät     
   Papit      
   Piispat      
  Kiropraktikot      
  Kokit       
  Konsultit       
  Kosmetologit      
  Kosmologit      
  Kouluttajat      
  Kulttuuriantropologit     
  Kutojat (ammatit)      
  Käsityöläiset      
  Lentäjät       
  Luonnontieteilijät      
  Lähihoitajat      
  Lääkärit       
   Anestesiologit     
   Erikoislääkärit     
   Kirurgit      
   Neurologit     
   Psykiatrit      
   Silmälääkärit     
   Urheilulääkärit     
  Matemaatikot      
  Meediot       
   Terveysmeediot     
  Mielenterveyshoitajat     
  Naprapaatit      
  Numerologit      
  Opettajat       
   Alexander-tekniikan opettajat    
   Ammatilliset opettajat    
   Laulunopettajat     
   Luokanopettajat     
   Opinto-ohjaajat     
   Ratsastuksenopettajat    
   Soitonopettajat     
   Tanssinopettajat     
   Teatteriopettajat     
   Voimistelunopettajat    
  Oppaat (ammatit)      
  Osteopaatit      
  Parantajat      
   Energiahoitajat     
   Jäsenkorjaajat     
   Luontaishoitajat     
    Herbalistit    
  Parturit       
  Poliisit (ammatit)      
  Proviisorit      
  Psykologit      
  Psykoterapeutit      
   Psykoanalyytikot     
  Puutarhurit      
  Rakennusmestarit      
  Ravitsemusterapeutit     
  Runoilijat       
  Sairaanhoitajat      
   Ultraäänihoitajat     
  Sosiologit       
  Selvänäkijät      
  Taikurit       
   Mentalistit     
  Taiteilijat       
   Kansantaiteilijat     
   Keramiikkataiteilijat     
   Korutaiteilijat     
   Kuvataiteilijat     
   Lasitaiteilijat     
   Muotoilijat     
   Näyttämötaiteilijat     
    Näyttelijät    
     Kriisinäyttelijät   
    Sirkustaiteilijat    
     Tulitaiteilijat   
    Tanssijat     
    Teatteriohjaajat    
   Tekstiilitaiteilijat     
   Videotaiteilijat     
   Viihdetaiteilijat     
  Taloustieteilijät      
  Tatuoijat       
  Terapeutit      
   Homeopaatit     
   Logoterapeutit     
   Luontaishoitajat     
    Herbalistit    
   Musiikkiterapeutit     
   Tanssiterapeutit     
   Taideterapeutit     
  Terveydenhoitajat      
  Toimittajat (media)      
  Tutkijat       
   Elokuvatutkijat     
   Historiantutkijat     
   Kirjallisuudentutkijat    
   Metsäntutkijat     
   Musiikintutkijat     
   Perinteentutkijat     
   Rauhantutkijat     
  Tähtitieteilijät      
  Uskontotieteilijät      
  Valmentajat      
  Yhteiskuntatieteilijät     
 Virkanimikkeet       
  Aktuaarit       
  Aluearkkitehdit      
  Arkistonhoitajat      
  Asiamiehet      
  Dekaanit       
  Diakonissat      
  Diakonit       
  Haastemiehet      
  Informaatikot      
  Johtajat       
   Arkistonjohtajat     
   Kirjastonjohtajat     
   Kustannuspäälliköt     
   Mainospäälliköt     
   Matkanjohtajat     
   Museonjohtajat     
   Myyntipäälliköt     
   Teatterinjohtajat     
   Toiminnanjohtajat     
   Toimitusjohtajat     
   Toimituspäälliköt     
   Uskonnolliset johtajat    
    Imaamit     
    Paavit     
    Rabbit     
  Kaupunginsihteerit      
  Kirjastonhoitajat      
  Kirkkoherrat      
  Konsulit       
  Kulttuurisihteerit      
  Lehtorit (opettajat)      
  Lennonjohtajat      
  Läänineläinlääkärit      
  Maaherrat      
  Ministerivaltiosihteerit     
  Notaarit       
  Nuorisosihteerit      
  Opetusneuvokset      
  Opintosihteerit      
  Osastonsihteerit      
  Palomestarit      
  Piispat       
   Arkkipiispat     
  Postivirkamiehet      
  Rehtorit       
  Suunnittelijat      
  Suurlähettiläät      
  Syyttäjät       
  Terveystarkastajat      
  Valtiosihteerit      
  Ylihoitajat      
Arvonimet        
 Dosentit        
 Intendentit       
 Kunniatohtorit       
 Metropoliitat       
 Professorit       
 Rovastit        
 Varatuomarit       
 Yliopettajat       
Tittelit         
 Akateemikot       
 Aktivistit        
  Feministit      
  Pasifistit       
 Asiantuntijat       
  Dosentit       
  Kokemusasiantuntijat     
 Askeetti        
  Fakiirit       
 Bloggaajat        
 Demonologit       
 Eläinkommunikoijat       
  Hevoskuiskaajat      
 Gurut        
 Humanistit       
 Intiaanipäälliköt       
 Kerääjät        
  Perinteenkerääjät      
 Kolumnistit       
 Luennoitsijat       
 Mestarit        
 Mystikot        
 Munkit (uskonto)       
 Nobelistit        
 Noidat        
 Nunnat        
 Oraakkelit        
 Paranormaalin tutkijat      
 Parapsykologit       
 Perinteentaitajat       
  Kaivonkatsojat      
  Kansankertojat      
  Kansanlaulajat      
  Runonlaulajat      
  Tietäjät       
 Poliisipsyykikot       
 Samaanit        
 Saarnaajat        
 Skeptikot        
 Somevaikuttajat       
 Stigmaatikot       
 Teologit        
 Tutkimusmatkailijat       
 Ufologit        
 Vampyyrinmetsästäjät      
 Velhot        
 Viranomaiset       
 Virkamiehet       
 Vloggaajat        
 Voodoopapit       
 Yrittäjät        
Vapaaehtoistyö        
 Kriisipalvelut       
  Kriisipuhelimet      
 Lähimmäispalvelu       
 Yleishyödylliset palvelut      
Liiketoiminta        
 Elinkeinonharjoittajat      
  Apteekkarit      
  Kauppiaat       
   Kirjakauppiaat     
    Antikvaarit    
   Taidekauppiaat     
  Matkanjärjestäjät      
  Julkaisijat       
  Kustantajat      
  Maanviljelijät      
   Luomuviljelijät     
  Pakkaamot      
  Sitomot       
  Tavarantoimittajat      
  Tehtailijat      
  Tiedontuottajat      
  Valmistajat      
 Yritykset        
  Hyvinvointiyritykset      
  Kansainväliset yritykset     
  Kehräämöt      
  Korjaamot      
  Kulttuuriyritykset      
  Kustantamot      
  Kutomot       
  Leipomot       
  Myymälät       
   Antiikkiliikkeet     
   Erikoisliikkeet     
   Kangaskaupat     
   Kirjakaupat     
    Antikvariaatit    
   Kirpputorit     
   Kukkakaupat     
   Luontaistuotekaupat     
   Osto- ja myyntiliikkeet    
   Sisustusliikkeet     
   Urheiluliikkeet     
   Vaateliikkeet     
   Valokuvausliikkeet     
   Yrttiliikkeet     
  Palveluyritykset      
   Eläinhoitolat     
   Hoivayritykset     
   Kauneushoitolat     
   Konsulttitoimistot     
   Koulutusyritykset     
   Mainostoimistot     
   Majoitusliikkeet     
   Matkailuyritykset     
   Muotitalot     
   Parturi-kampaamot     
   Rahalaitokset     
    Pankit     
     Ekopankit    
   Siivousliikkeet     
  Ratsastuskoulut      
  Sirkukset       
  Sosiaaliset yritykset      
  Teknologiayritykset      

Tietoa edellisistä messuista

Tutustu vuoden 2019 messulehteen ja videokatsaukseen

Kulkuyhteydet

Messupaikkana on Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Isonnevantie 8, 00320 Helsinki (Etelä-Haaga). Messuille kannattaa tulla hyvissä ajoin ja jättää oma auto kotiin. Messupaikka sijaitsee valtaväylien varrella, erinomaisten julkisten kulkuyhteyksien päässä.  Autolla liikkuvien on syytä huomioida messualueella perittävä parkkimaksu; kauempaa löytyy myös ilmaisia pysäköintipaikkoja.

 • Raitiovaunu 10 Lasipalatsin edestä päätepysäkille, josta 400 m kävely
 • Bussit 38, 200, 321, 322, 332, 345, 231N Elielinaukiolta Talontien pysäkille, sekä bussi 37 Kampista Talontien pysäkille, josta 250 m kävely
 • Lähijunat Y, U, P, A, E, L Rautatieasemalta sekä lähijuna I Vantaan suunnalta Huopalahden asemalle, josta 1.1 km kävely
 • Taksin voi tilata numerosta 0100 0700 ja ennakkotilata numerosta 0100 0600. Numeroden hintatiedot löytyvät osoitteesta taksihelsinki.fi

  Esteettömyys messupaikalla
  Liikuntarajoitteisten sisäänkäyntiluiska on pääoven yhteydessä ja hissillä on esteetön pääsy kerroksiin 1, 2, ja 3. Ohjelmatilaan 4T ei ole esteetöntä kulkua.

  Opastus messualueella
  Parkkipaikalla autolla tulijoita opastaa VPK:n ystävällinen henkilökunta. Sisällä Helsingin Suomalaisella Yhteiskoululla neuvoja saa koulun vahtimestareilta sekä keltaisiin liiveihin pukeutuneilta kerrosvalvojilta. Vahtimestareiden koppi löytyy ensimmäisestä kerroksesta lipunmyynnin vierestä. Ohjelmia koskevat kuulutukset tapahtuvat keskitetysti kahdesti päivässä. Messujen kakkosparkki on Haagan peruskoulun takapihalla.

  MESSUPAIKAN LISÄTIEDOT JA OPASTUKSET TÄSTÄ

Toiminnan kohteita kuvaavia asiasanoja

Tämä osa-alue sisältää asiasanoja, jotka koskevat tarjontaa, kohderyhmiä ja tavoitteita. Asiasanan “tarjonta” alle sisältyvät asiasanat “koulutustarjonta”, “kulttuuritarjonta”, “ohjelmatarjonta”, “ravinto” ja “tuotteet” sekä kuuluvat asiasanat on jaettu käytännön syistä erillisiin alasvetolaatikkoihin. Tarjontaan kuuluvat kattotermit (kuten “kulttuuritarjonta” ja “tuotteet”) ovat erityisen näkyviä, koska osa-alueen asiasanat keskittyvät ainoastaan muutaman kattotermin alle ja niitä kannattakin hyödyntää käytettäessä niden alle kuuluvia asiasanoja.

Tallenna

Tarjonta -> Koulutustarjonta

YLÄTERMIAlatermi1Alatermi2Alatermi3Alatermi4Alatermi5Alatermi6Alatermi7Alatermi8Alatermi9
Harjoitusaineistot        
 Harjoituskirjat       
Harjoitusmenetelmät        
Kurssijulkaisut        
Opetusmateriaali        
 Opetusvälineet       
 Oppimateriaali       
 Oppimisalustat       
Oppiaineet        
 Kansalaistaito       
 Katsomusaineet       
 Kotiseutuoppi       
 Maantieto       
 Reaaliaineet       
 Sivuaineet       
 Taideaineet       
 Taitoaineet       
 Tekninen työ (oppiaineet)      
 Tekstiilityö (oppiaineet)      
 Terveystieto       
  Ravinto-oppi      
 Yhteiskuntaoppi       
 Ympäristö- ja luonnontieto      
 Ympäristöoppi       
Oppikirjat         
Oppisisällöt        

Tarjonta -> Kulttuuritarjonta

YLÄTERMIAlatermi1Alatermi2Alatermi3Alatermi4Alatermi5Alatermi6Alatermi7Alatermi8Alatermi9
Teokset         
 Julkaisut        
  Elokuvat       
   Dokumenttielokuvat     
    Draamadokumentit    
    Pseudodokumentit    
   Draamaelokuvat     
   Fantasiaelokuvat     
   Historialliset elokuvat    
   Kauhuelokuvat     
   Kummituselokuvat     
   Tieteiselokuvat     
  Kokousjulkaisut      
  Kurssijulkaisut      
  Painetut julkaisut      
   Hakemistot     
    Aihehakemistot    
    Henkilöhakemistot    
    Konkordanssit    
    Kronologia    
    Motiiviluettelot    
    Osoitehakemistot    
    Tyyppiluettelot    
    Viittausindeksit    
   Irtolehtijulkaisut     
   Juhlajulkaisut     
   Kalenterit      
   Kausijulkaisut     
    Aikakauslehdet    
     Artikkelit (julkaisut)   
      Henkilökuvat  
    Asiakaslehdet    
    Digilehdet    
    Elämäntapalehdet    
    Harrastelehdet    
    Henkiset lehdet    
     Esoteeriset lehdet   
      Astrologiset lehdet  
      Teosofiset lehdet  
     Joogalehdet   
     Parapsykologiset lehdet  
     Spiritualistiset lehdet  
     Ufolehdet    
    Ilmaisjakelulehdet    
    Järjestölehdet    
     Jäsenlehdet   
    Kirkolliset lehdet    
    Kulttuurilehdet    
    Liikuntalehdet    
    Luontolehdet    
    Mielipidelehdet    
     Ateistiset lehdet   
    Potilaslehdet    
    Ruokalehdet    
    Sanomalehdet    
    Sarjajulkaisut    
     Kirjasarjat    
     Vuosikirjat   
    Sensaatiolehdet    
    Tapahtumalehdet    
    Terveyslehdet    
     Vaihtoehtolääkinnän alan lehdet 
      Akupunktiolehdet  
      Mielisairauksien vaihtoehtohoitolehdet
    Tiedelehdet    
     Tietoisuuslehdet   
    Tiedotuslehdet    
     Ilmoituslehdet   
    Uskonnolliset lehdet    
     Bahailehdet   
     Buddhalaiset lehdet   
     Sikhiläiset lehdet   
     Unitaristiset lehdet   
     Universalistiset lehdet  
   Kirjat      
    Bestsellerit    
    Harvinaiskirjat    
    Hakuteokset    
    Harjoituskirjat    
    Hartauskirjat    
     Rukouskirjat   
    Historiikit     
     Järjestöhistoriikit   
    Keittokirjat    
    Kootut teokset    
    Kronikat     
    Kuvateokset    
     Kuvakirjat    
    Käsikirjat     
     Messukirjat   
    Muistelmat    
    Ohjekirjat     
    Oppaat (teokset)    
     Elämäntaito-oppaat   
     Grimoiret    
      Musta raamattu  
     Itsehoito-oppaat   
     Kasvatusoppaat   
     Laulunoppaat   
     Luonto-oppaat (teokset)  
     Matkaoppaat   
     Opinto-oppaat   
     Ruokaohjeet   
     Seksuaalioppaat   
     Sisustusoppaat   
    Oppikirjat     
    Pamfletit     
    Raportit     
     Selonteot    
    Romaanit     
     Elämäkertaromaanit   
     Ensyklopediset romaanit  
     Historialliset romaanit  
     Rakkausromaanit   
    Sanakirjat     
    Satukirjat     
    Selkokirjat    
    Tietosanakirjat    
    Tunnustuskirjat    
     Katekismukset   
    Unikirjat     
    Vanhat kirjat    
    Yleisteokset    
   Kokoomateokset     
   Kortit      
    Ennustuskortit    
    OH-kortit     
    Rukouskortit    
    Tarot     
     Major Arcana (tarot)   
    Zener-kortit    
   Nuottijulkaisut     
   Omakustanteet     
  Näytelmät      
   Ihmenäytelmät     
   Uskonnolliset näytelmät    
    Kirkkonäytelmät    
    Kärsimysnäytelmät    
  Opinnäytteet      
   Diplomityöt     
   Kandidaatintutkielmat    
   Lisensiaatintutkimukset    
   Lukiodiplomit     
   Pastoraalityöt     
   Pro gradu -tutkielmat    
   Tutkielmat     
   Väitöskirjat     
  Runot       
   Kansanrunot     
   Kertomarunot     
   Lorut      
   Proosarunot     
   Rakkausrunot     
   Uskonnolliset runot     
  Saavutettavat julkaisut     
  Sarjakuvat      
   Kauhusarjakuvat     
  Sähköiset julkaisut      
   E-kirjat      
  Tiedotteet      
   Ilmoitukset (tiedotteet)    
    Kontakti-ilmoitukset    
    Kuolinilmoitukset    
    Lehti-ilmoitukset    
   Lehdistötiedotteet     
   Varoitukset     
   Vastineet (viestintä)     
  Tilastot       
 Painotuotteet       
  Julkaisujen kannet      
   Kirjankannet     
   Äänitteiden kannet     
  Pienpainatteet      
   Esitteet      
    Lentolehtiset    
   Käsiohjelmat     
 Kuvat        
  Hologrammit      
  Kuvitukset      
  Lavastetut kuvat      
  Pilakuvat       
  Valokuvat       
   Ufovalokuvat     
 Ohjelmat (media)       
  Dokumenttiohjelmat      
  Elämäntapaohjelmat      
  Sarjaohjelmat      
   Dokumenttisarjat     
   Draamasarjat     
   Fantasiasarjat     
   Paranormaalit televisiosarjat    
   Tieteissarjat     
   Todellisuuspohjaiset sarjat    
  Uskonnolliset ohjelmat     
 Opetusmateriaali       
  Oppimateriaali      
 Taiteelliset teokset       
  Sävellykset      
   Hymnit      
   Laulut      
    Kansanlaulut    
    Uskonnolliset laulut    
     Hengelliset laulut (kristinusko)  
      Hengelliset lastenlaulut 
      Spirituaalit  
      Virret   
   Messut (sävellykset)     
    Requiemit    
   Oopperat      
   Resitatiivit     
  Taideteokset      
   Graffitit      
    Neulegraffitit    
   Installaatiot     
   Kollaasit      
   Maalaukset     
    Ikonit     
     Alttari-ikonit   
    Kirkkomaalaukset    
    Mytologiset maalaukset   
    Seinämaalaukset    
     Freskot    
   Mosaiikit      
   Muotokuvat     
   Piirustukset (taide)     
   Thangkat      
   Tussityöt      
   Veistokset     
    Krusifiksit     
    Pienoisveistokset    
     Idolit (pienoisveistokset)  
      Eläinidolit  
      Ihmishahmoiset idolit 
      Meripihkaidolit  
      Pii-idolit   
      Savi-idolit  
       Käyrät savi-idolit 
    Reliefit     
    Tekstiiliveistokset    
 Tallenteet       
  Digitaaliset tallenteet     
   CD-levyt      
    CD-R-levyt    
    CD-ROM-levyt    
   DVD-levyt      
    DVD-R-levyt    
    DVD-ROM-levyt    
   Kiintolevyt     
   Levykkeet      
  Kenttätallenteet      
  Kuvatallenteet      
   Kotivideot     
   Kuvalevyt      
   Nettivideot     
   Videokasetit     
  Magneettiset tallenteet     
   Kasetit      
   Magneettilevyt     
   Magneettinauhat     
  Tiedostot       
   Äänitiedostot     
  Äänitteet       
   Liveäänitteet     
   Äänikirjat      
 Tanssiteokset       
 Tietokoneohjelmat       
 Verkkojulkaisut       
  Blogit       
   Videoblogit     
  Verkkosivustot      
   TokenTube     
   Wikileaks      
   YouTube      
  WWW-sivut      

Tarjonta -> Ohjelmatarjonta

YLÄTERMIAlatermi1Alatermi2Alatermi3Alatermi4Alatermi5Alatermi6Alatermi7Alatermi8Alatermi9
Ohjelmapalvelut        
Ohjelmat (media)        
 Ajankohtaisohjelmat       
 Asiaohjelmat       
 Dokumenttiohjelmat      
 Elämäntapaohjelmat       
 Kulttuuriohjelmat       
 Musiikkiohjelmat (media)      
 Puhe- ja keskusteluohjelmat      
 Radio-ohjelmat       
 Sarjaohjelmat       
 Televisio-ohjelmat       
 Uskonnolliset ohjelmat      
 Viihdeohjelmat       
Ohjelmistot (taiteet)        
Video         
 Oudon tyydyttävät videot      

Tarjonta -> Ravinto

YLÄTERMIAlatermi1Alatermi2Alatermi3Alatermi4Alatermi5Alatermi6Alatermi7Alatermi8Alatermi9
Ateriat         
 Halal        
 Kosher        
 Pyhät ateriat       
Elintarvikkeet        
 Erityisruokavaliovalmisteet      
  Ravintovalmisteet      
 Gluteenittomat tuotteet      
 Juomat        
  Juomavesi      
  Kaakao       
  Mehut       
  Nektarit       
  Smoothiet      
  Tee       
   Yrttiteet      
 Kevytelintarvikkeet       
 Konditoriatuotteet       
 Kuivatut elintarvikkeet      
 Laktoosittomat tuotteet      
 Leipomotuotteet       
 Makeiset        
  Suklaa       
   Raakasuklaa     
 Meijerituotteet       
 Ruoka        
  Hyönteisruoka      
  Luomuruoka      
  Lähiruoka       
  Superruoka      
 Ruokalajit        
  Hapankaali      
  Hummus       
  Kasvisruoat      
   Kasvisliemet     
   Kasvispyörykät     
  Keitot       
  Kimchi       
  Leipä       
   Focaccia-leipä     
   Hapanleipä     
   Näkkileipä     
   Ruisleipä      
   Saaristolaisleipä     
   Sämpylät      
   Tortillat      
  Leivonnaiset      
   Browniet      
   Donitsit      
   Juustokakut     
   Kakut      
    Täytekakut    
    Voileipäkakut    
   Leivokset      
    Macaron-leivokset    
    Runebergintortut    
   Muffinit      
   Munkit (leivonnaiset)    
   Pannukakut     
   Piirakat      
   Pikkuleivät ja keksit     
    Piparkakut    
   Pullat      
   Rinkelit      
   Tippaleivät     
   Vohvelit      
  Mysli       
  Pitäjäruoat      
   Särä      
  Puurot       
  Salaatit       
  Sushi       
 Ruokavalmisteet       
  Kalavalmisteet      
  Maitovalmisteet      
   Kefiiri      
   Ternimaito     
   Vuohenmaito     
  Marjavalmisteet      
  Sienivalmisteet      
  Vihannesvalmisteet      
  Viljavalmisteet      
 Säilykkeet       
  Hillot       
  Marmeladit      
  Pikkelssit       
 Terveysvaikutteiset elintarvikkeet     
  Prebiootit      
   Inuliini      
  Probiootit      
  Superruoka      
 Tuoretuotteet       
  Hedelmät       
   Aprikoosi      
   Banaani      
   Kiivi      
   Kirsikka      
   Omena      
   Päärynä      
   Sitrushedelmät     
   Taateli      
   Viinirypäle     
  Puutarhatuotteet      
  Vihannekset      
 Uuselintarvikkeet       
  Muuntogeeniset elintarvikkeet     
 Vähälaktoosiset tuotteet      
Elävä ravinto        
Kasvisravinto        
Raakaravinto        
Ravinteet         
 Kasvinravinteet       
Ravintoaineet        
 Kivennäisaineet       
  Hivenaineet      
 Suojaravintoaineet       
 Vitamiinit        
  A-vitamiini      
  B-vitamiinit      
  C-vitamiini      
  D-vitamiini      
  E-vitamiini      
  K-vitamiini      
Ruoka-aineet        
 Lisäaineet       
 Mausteet        
  Chili       
  Kaneli       
  Ruokasooda      
  Sahrami       
 Makeutusaineet       
  Luonnonmakeuttajat      
   Hunaja      
   Stevia      
Soijatuotteet        
Valoravinto        

Tarjonta -> Tuotteet

YLÄTERMIAlatermi1Alatermi2Alatermi3Alatermi4Alatermi5Alatermi6Alatermi7Alatermi8Alatermi9
Eläinperäiset tuotteet       
Esineet         
 Antiikkiesineet       
 Arvoesineet       
 Heilurit        
 Kiviesineet       
  Kvartsiesineet      
  Ukonvaajat (kiviesineet)     
 Kulttiesineet       
  Noitarummut      
  Rituaaliesineet      
   Virpovitsat     
 Kulttuuriesineet       
 Lahjaesineet       
 Lampunvarjostimet       
 Meripihkaesineet       
 Muistoesineet       
 Museoesineet       
 Neulat        
 Piiskat        
 Pyhät esineet       
 Taide-esineet       
 Taikaesineet       
  Fetissit       
  Loitsukulho      
  Noitapullot      
  Noitapussit      
  Onnenesineet      
   Amuletit      
   Onnenkivet     
  Taikajauheet      
  Taikajuomat      
  Taikakalut      
   Päivännäkemättömät    
   Umpipuut      
  Taikapeilit      
  Taikasauvat      
  Taikavarvut      
  Talismaanit      
 Tuuliviirit        
Hygieniatuotteet        
 Desinfiointiaineet       
  Käsihuuhteet      
 Hoitoaineet       
 Kuukautissuojat       
  Kuukautiskupit      
 Pesuaineet       
  Saippua       
 Puhdistus        
  Ilmanpuhdistus      
   Ilmastointi     
  Vedenpuhdistus      
 Puhdistusaineet       
 Siivousaineet       
 Siivousvälineet       
 Suoja-aineet       
 Vaipat (hygieniatuotteet)      
Kivituotteet        
 Helmet        
  Filigraanihelmet      
  Karneolihelmet      
  Meripihkahelmet      
 Jalokivityöt       
 Kivet        
 Kivitavara        
 Kivityöt        
 Korukivet        
  Lapislatsuli      
  Spodumeeni      
  Turkoosi       
 Kvartsiesineet       
 Kvartsiittiesineet       
 Luonnonmateriaalit       
  Kvartsiitti       
   Aventuriini     
  Luonnonkivi      
  Tektiitit       
   Moldaviitti     
  Vihreäkivi      
  Vulkaniitit      
   Basaltti      
   Obsidiaani     
 Meripihkaesineet       
 Meteoriitit       
 Mineraalit       
  Aksiniitti       
  Aluniitti       
  Anhydriitti      
  Danburiitti      
  Dioptaasi       
  Dolomiitti      
  Enstatiitti       
  Fluoriitti       
  Fosfaattimineraalit      
   Apatiitit      
   Monatsiitti     
   Variskiitti      
   Wagneriitti     
  Granaatti       
  Jade       
  Jalokivet       
   Akvamariini     
   Benitoiitti      
   Berylli      
   Briljantti      
   Meripihka      
   Smaragdi      
   Tansaniitti     
   Timantti      
  Kalsiumkarbonaatti      
   Aragoniitti     
   Kalsiitti      
   Malakiitti      
   Stiktiitti      
  Kavansiitti      
  Kiastoliitti      
  Korundi       
   Rubiini      
   Safiiri      
  Kromaatit       
   Krokoiitti      
  Krysoberylli      
  Kvartsi       
   Akaatti      
   Ametisti      
   Ametriini      
   Jaspis      
   Karneoli      
   Krysopraasi     
   Maitokvartsi     
   Moganiitti     
   Onyksi      
   Piikivi      
   Rutiili      
   Ruusukvartsi     
   Sardonyksi     
   Savukvartsi     
   Sinikvartsi     
   Sitriini      
   Tiikerinsilmä     
   Vuorikristalli     
  Maasälpä       
   Adulaari      
   Amatsoniitti     
   Kuukivi      
   Labradoriitti     
   Sinkkivälke     
   Spektroliitti     
  Magnesiitti      
  Malmimineraalit      
   Atsuriitti      
   Cooperiitti     
   Hematiitti      
   Hemimorfiitti     
   Kromiitti      
   Kuparikiisu     
   Lyijyhohde     
   Magneettikiisu     
   Magnetiitti     
   Molybdeenihohde     
   Rikkikiisu      
   Scheeliitti      
   Stanniini      
  Markasiitti      
  Moissaniitti      
  Muskoviitti      
  Opaali       
  Rodokrosiitti      
  Sarvivälke      
  Seleniitit       
  Selestiitti       
  Silikaatit       
   Aksiniitti      
   Andalusiitti     
   Apofylliitti     
   Dioptaasi      
   Epidootti      
   Howliitti      
   Kordieriitti     
   Krysokolla     
   Kyaniitti      
   Larimar      
   Latsuriitti      
   Nefeliini      
   Oliviini      
   Petaliitti      
   Pollusiitti      
   Prehniitti      
   Rodoniitti      
   Serpentiinikivi     
   Stauroliitti     
   Tsaroiitti      
   Vesuvianiitti     
   Wollastoniitti     
  Sodaliitti       
  Sugiliitti       
  Topaasi       
  Tremoliitti      
  Turmaliini      
  Vanadiniitti      
  Vuorisuola      
  Zirkoni       
 Onnenkivet       
Koristeet         
 Bindi        
 Ilmapallot       
 Koriste-esineet       
 Kynttilät        
 Miniatyyrit       
 Tekokukat       
 Unisiepparit       
Kosmeettiset tuotteet       
 Deodorantit       
 Hajusteet        
  Hajuvedet      
  Suitsukkeet      
 Hammastahnat       
 Jauhekosmetiikka       
  Kaoliini       
 Kauneudenhoitovälineet      
 Luonnonkosmetiikka       
 Seerumi        
 Voiteet        
  Musta salva      
 Öljy        
  Eteeriset öljyt      
   Basilikaöljy     
   Bergamottiöljy     
   Eukalyptusöljy     
   Guaiac-puun öljy     
   Laventeliöljy     
   Mausteneilikkapuun öljy    
   Piparminttuöljy     
   Santeliöljy     
   Sitronellaöljy     
   Sitrusöljyt      
   Sitruunaruohoöljy     
   Teepuun öljy     
   Viherminttuöljy