Rajatiedon Yhteistyö ry

Rajatiedon Yhteistyö ry:n säännöt

Perustettu: 1975
Rekisteröity: 1992
Yhdistyksen rek.n:o: 156.060
Y-tunnus: 0895337-5

Nimi ja kotipaikka

1 § Yhdistyksen nimi on Rajatiedon Yhteistyö ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa.

Yhdistys on puoluepoliittisesti, uskonnollisesti ja ideologisesti sitoutumaton.

Tarkoitus ja toiminta

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on kartoittaa rajatiedon eri osa-alueita ja lisätä niiden ymmärtämistä, pitää yhteyttä sen piirissä toimivien kotimaisten ja ulkomaisten yhteisöjen, tutkijoiden ja harrastajien välillä sekä aktivoida mahdollisuuksien mukaan alan auttamis-, tutkimus- ja kehitystoimintaa.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia, tiedotus-, koulutus- ja luentotilaisuuksia ja esitelmiä sekä rajatiedon messuja, edistää alan yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden yhteistyötä sopiviksi katsomillaan tavoilla, jakaa stipendejä, ylläpitää auttavaa puhelinta, harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa esimerkiksi alan ajankohtaisten tapahtumien ja tutkimusten seuraamiseksi ja niistä tiedottamiseksi sekä pyrkii muillakin tavoilla toteuttamaan yhdistyksen tarkoitusperiä.

Yhdistys ylläpitää toimitiloissaan ammattimaiseen rinnastettavaa laaja-alaista rajatiedon kirjastoa.

Jäsenistö

4 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö sekä kannatusjäseneksi jokainen yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea toimintaa ja sen tarkoitusta. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty. 

Kannatusjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Kannatusjäsen ei voi tulla valituksi yhdistyksen hallitukseen.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä lain mukaista jäsenluetteloa.

5 § Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti puheenjohtajalle tai hallitukselle, jolloin erosta tehdään merkintä yhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirjaan. 

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen periaatteita vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana. Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä hallitukselle.

Kokoukset

6 § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. 

Kevätkokous pidetään ennen toukokuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Lisäksi hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten, hallitus on velvollinen toimittamaan kokouskutsun neljäntoista (14) päivän kuluessa. 

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla jokaiselle jäsenelle joko kirjeellisesti tai jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

7 § Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus ja yksi ääni jokaisella 15 vuotta täyttäneellä henkilöjäsenellä ja yhteisöjäsenellä, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa. Yhteisöjäsenen äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa käyttää yhteisöjäsenen valitsema edustaja. Yksityinen henkilö voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Asiamies voi edustaa enintään yhtä jäsentä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi 14 ja 15 §:ssä mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

8 § Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
 4.  Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan tai  -tarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilinpäätöksen vastuuvelvollisille.
 5. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, jotka hallitus tai yhdistyksen jäsenet haluavat kevätkokoukselle esittää.
9 § Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Esitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja päätetään sen hyväksymisestä.
 4. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus.
 5. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien palkkiosta.
 6. Esitellään seuraavan vuoden talousarvio ja päätetään sen hyväksymisestä.
 7. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.
 8. Valitaan muut varsinaiset hallituksen jäsenet sekä varajäsenet.
 9. Valitaan vähintään yksi varsinainen tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja ainakin yksi varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
 10. Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta 6 §:n määräämissä rajoissa ja mahdollisista kokouskutsulehdistä.
 11. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, jotka hallitus tai yhdistyksen jäsenet haluavat syyskokoukselle esittää.
Hallitus

10 § Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä viidestä kymmeneen (5 – 10) vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä. Valittavien varsinaisten jäsenten määrästä yhdistyksen hallitus tekee ehdotuksen syyskokoukselle, joka päättää lopullisesti jäsenten määrän. 

Hallitukseen kuuluu varsinaisten jäsenten lisäksi kolmesta viiteen (3-5) varajäsentä, jotka valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan. 

Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja työryhmiä. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä heiltä vaatii, ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän muun hallituksen jäsenen ollessa läsnä.

Nimenkirjoittajat

11 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä tai henkilö, jonka hallitus siihen oikeuttaa, yksin.

Talous

12 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään kolme (3) päivää ennen kevätkokousta.

13 § Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sekä testamentteja, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä arvopapereita, harjoittaa esitelmä-, näyttely- ja alan myyntitoimintaa, asianmukaisella tavalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

14 § Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

15 § Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

16 § Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan jollekin/joillekin vastaavia tarkoitusperiä ajavalle/ajaville rekisteröidyille yhdistyksille.

Vanhat säännöt 1 | Vanhat säännöt 2

0